Tankar och metoder kring flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. - Thoughts and Methods on Multilingual Children's Language Development in Preeschool.

DSpace Repository

Tankar och metoder kring flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. - Thoughts and Methods on Multilingual Children's Language Development in Preeschool.

Details

Files for download
Icon
En studie där ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tankar och metoder kring flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. - Thoughts and Methods on Multilingual Children's Language Development in Preeschool.
Author Brogren, Samantha ; Göransson, Sandra
Date 2015
English abstract
Our study aims to the teachers work and thoughts of their work with multilingualism and language development. This was done when we examined two different preschools to see possible similarities and differences with this work. In this study, we have used a qualitative approach in which we collect material through observations and interviews. The interviews have been formed on the basis of an interview-guide, which highlights the research questions the study relies on. The study's research area has shown some problems regarding the work of multilingualism as this work is not as obvious at all preschools. This problem seems to be due to the preschool conditions, but also to the formulation of children's groups in preschools. This problem is visible in different ways, depending on which preschool you observe. We have been using theoretical anchorages that highlight different areas like: language development, multilingualism in preschool and didactics, in order to examine the empirical material that we have used in this study. Through this, we have come to the conclusion that the work and methods with multilingual children is different depending on the child group’s formulation and design in preschools. During the study, we created two didactic models by using our collected empirical material. These are two models that show different didactic methods on how to work with multilingualism and language development in the educational activities in preschool. These two models we decide to name: The Language Integration Model and The Language Venture Model.
Swedish abstract
Vår studie syftar till hur pedagoger arbetar samt resonerar kring arbetet med flerspråkighet och språkutveckling. Detta genomfördes då vi undersökte två olika förskolor för att se eventuella likheter och skillnader med detta arbete. I denna studie har vi använt oss utav en kvalitativ metod där vi samlar in material genom observationer och intervjuer. Intervjuerna har formats utifrån en intervjuguide och tar upp de forskningsfrågor som studien syftar till. Studiens forskningsområde har visat på en viss problematik gällande arbetet med flerspråkighet då detta arbete inte är lika självklart på alla förskolor. Denna problematik verkar bland annat bero på förskolornas förutsättningar, men också på förskolans utformade barngrupper. Denna problematik synliggörs på olika vis beroende på vilken förskola man befinner sig på. Vi har utgått ifrån teoretiska förankringar som tar upp språkutveckling, flerspråkighet i förskolan samt didaktik, för att kunna undersöka det empiriska material som vi utgått ifrån i denna studie. På så sätt har vi kommit fram till att arbetet kring flerspråkiga barn ser olika ut beroende på barngruppernas utformning i förskolorna. Vi har under studiens gång även skapat två didaktiska modeller med hjälp av vårt insamlade empiriska material. Detta är två modeller som visar på hur man didaktiskt kan arbeta med flerspråkighet och språkutveckling i den pedagogiska verksamheten. Dessa två modeller har vi valt att kalla för Språkintegrationsmodellen och Språksatsningsmodellen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Flerspråkighet
Förskola
Samling
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/19055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics