Vägen till läraryrket i ett nytt land

DSpace Repository

Vägen till läraryrket i ett nytt land

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägen till läraryrket i ett nytt land
Author Eklöf Brunnander, Susanne ; Hagrenius, Pia
Date 2015
Swedish abstract
När man som utrikes född akademiker kommer till Sverige är det lätt att hamna i en migrationsprocess som kan ta lång tid. Det immigrerar individer till Sverige med en akademisk examen i bagaget samtidigt som Sverige lider brist på vissa akademiska yrkesgrupper. De som kommer skulle kunna avhjälpa bristen på akademisk arbetskraft men de har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka och analysera utrikes födda personer med en lärarexamen och deras väg till ULV (utländska lärares vidareutbildning). Vi har studerat vilka förväntningar de har på utbildningen och om de ser skillnader på sin yrkesroll i Sverige jämfört med det tidigare hemlandet. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att få en helhetsförståelse för våra åtta respondenter. Resultatet har tolkats utifrån olika teman och analyserats genom Hodkinson och Sparkes teori Careership och de brytpunkter de talar om och utifrån Pierre Bourdieus teoretiska begrepp kapital, fält och habitus. Vi har även använt Angelöw och Jonssons rollteorier om tillskrivna roller, förvärvade roller och rollförluster. Donald E Super tolkar individers förändringsprocesser i olika faser han kallar cykler. Vid olika faser i livet sker det en minicykel då respondenterna är med om en förändring som kan vara personlig eller samhällelig liknande flytten till ett nytt land, tillfälliga arbeten, ny familjesituation och så vidare. Respondenterna har haft både rollförluster och rollkonflikter under sin väg mot arbetsmarknaden i Sverige. Vägen till ett yrke och en identitet i Sverige har tagit längre tid än de önskat och många har kämpat med att utveckla sitt kapital genom språkkunskaper, kunskaper om den nya kulturen och samhället. Sina fält har de försökt att vidga genom tillfälliga arbeten och nya kontakter men också genom nya sociala nätverk.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Bristyrken
Brytpunkter
lärare
ULV
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19063 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics