Pedagogers förhållningssätt i förskolan gentemot habilitering

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt i förskolan gentemot habilitering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt i förskolan gentemot habilitering
Author Andersson, Helene ; Andersson, Josefin
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskolepedagogers förhållningssätt till habilitering. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och omfattar sju stycken intervjuer med både barnskötare och förskollärare. Vi har analyserat vårt empiriska material med hjälp av olika analytiska begrepp samt ur ett relationellt och kategoriskt perspektiv. Ett relationellt perspektiv kan förenklat uttryckas genom att pedagoger beskriver barn som att befinna sig i svårigheter till skillnad från ett kategoriskt perspektiv som beskriver barn med svårigheter. Vårt resultat visar att pedagogernas förhållningssätt ger uttryck för att stödet från habiliteringen var värdefullt men blir otillräckligt när kommunikationen och samverkan mellan olika aktörer ej fungerar. Pedagogerna behövde känna sig delaktiga i samverkansprocessen och överlät ansvaret till föräldrarna att information om barnet kommunicerades mellan de olika aktörerna pedagogerna förhåller sig olika till begreppet inkludering när det handlar om att se inkludering som en resurs eller ej.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject habilitering
kategoriskt perspektiv
pedagogers förhållningssätt
relationellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/19070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics