Bilens framtid i Malmö

DSpace Repository

Bilens framtid i Malmö

Details

Files for download
Icon
Bilens framtid i Malmö
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bilens framtid i Malmö
Author Karlsson, John ; Johansson, David
Date 2012
English abstract
This bachelor thesis, the future of the car in Malmö – electric cars and car sharing?, aims to describe the current traffic situation in Malmö as well as the comprehensive negative effects it causes people and the environment, and from that lead to a presentation of the eventual solutions to these aspects. Our standpoint regarding our focus on electric cars and car sharing, has its background in the above mentioned descriptions of the influence that traffic has on the environment mainly referred to atmospheric pollution, noise and jam. In the process to build up a theoretical basis to lean back towards during our continued work, we have used some various accepted scientific methods. The studying of literature has had many different purposes, among others to give us insight in the traffic development in Malmö the last decades, to explain traffic’s harmful effects on the environment, explain the advantages as well as disadvantages concerning the electric car and show us examples of the development of car sharing both nationally and from a European perspective. The interviews that was carried out with the representatives from Malmö municipality has given us insight in their view of the car’s future in the city and also understanding of how they work with it in the long term and local perspective. These insights were complemented with answers from the coordinator in the organization Sustainable Mobility Skåne. Representatives from EON and the car-sharing company Sunfleet have told us about how they work with electric cars and car sharing and what they think about the conditions in Malmö, while the national perspective on the subject was given by an interview with a representative from Gothenburg. A goal with two questionnaires that was handed out at Malmö central station one morning was to help us get a picture of the will and tendency of people to, instead of public transport, use a car from a car sharing company, where the result could help us draw a conclusion of the possibilities of car sharing in Malmö. The result of these surveys ended up in a conclusion that both the electric car as well as car sharing can be a part of the solution to the problems already closely attached to the car, because the silence of the electric car and its absence of exhaust fumes and the ability of car sharing to decrease traffic jam. For this scenario to take place in Malmö it is though needed that the development concerning electric cars and car sharing proceeds in a faster rate than today to enable a large-scale introduction as soon as possible.
Swedish abstract
Denna uppsats, Bilens framtid i Malmö – elbilar och bilpooler?, har som mål att utifrån beskrivningar av dagens biltrafiksituation i Malmö samt av de övergripande negativa effekterna den innebär för människor och för miljö, leda fram till en presentation av en eventuell lösning på dessa aspekter. Bakgrunden till vårt ställningstagande att inrikta oss på elbilar och bilpooler utgörs av biltrafikens miljöpåverkan främst avseende luftföroreningar, buller samt trängsel. Vår process med att bygga upp en teoretisk grund att stå på inför vårt fortsatta arbete har gjort att vi använt oss av en del vedertagna metoder. Litteraturstudierna har haft en mängd olika syften, bland annat har de gett oss insikt i trafikutvecklingen i Malmö de senaste decennierna, förklarat trafikens skadliga effekter på miljön, förklarat fördelarna men även nackdelarna med elbilen samt gett oss exempel på bilpoolsutvecklingen såväl nationellt som ur ett Europaperspektiv. Intervjuerna som genomförts med representanter för Malmö stad har gett oss en inblick i deras syn på bilens framtid i staden samt hur de jobbar långsiktigt med den ur ett lokalt perspektiv, svar som även kompletterades från Hållbar Mobilitet Skånes projektsamordnare. Företagsrepresentanterna från bilpoolsföretaget Sunfleet och elbolaget EON har förklarat för oss hur de jobbar med elbilar och bilpooler och vilka förutsättningarna är i Malmö, medan det nationella perspektivet inom området tillhandahölls av en intervju med Göteborgs stad. Enkätundersökningarna genomförda på Malmö centralstation en förmiddag syftade till att få en bild av människors vilja och benägenhet att istället för kollektivtrafik använda en bil från en bilpool, där resultatet skulle användas till att se bilpoolens möjligheter i Malmö. Resultatet av dessa undersökningar mynnade ut i en slutsats om att såväl elbilen som bilpooler kan komma att utgöra en del av lösningen på de problem som trafiken redan innebär i och med elbilens tysthet och frånvaro av avgaser samt bilpoolens förmåga att minska trängsel. Sett till Malmö är det dock förbehållet att utvecklingen inom områdena snabbas på så att en storskalig introduktion av elbilar och bilpooler möjliggörs snarast.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Bilens framtid i Malmö
elbilar, bilpooler
stadsplanering, hållbar stadsplanering
Handle http://hdl.handle.net/2043/19075 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics