Återhämtning efter stroke

DSpace Repository

Återhämtning efter stroke

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Återhämtning efter stroke
Author Pegert, Anna Carina ; Toseva, Daniela
Date 2015
English abstract
Background: Surviving a stroke is a dramatic experience. Physical disabilities are common among stroke survivors, and they can be long lasting. The recovery process is hard work and requires resources within the individual as well as from the surroundings. Aim: To describe stroke survivors experiences of physical recovery in everyday life. Method: A literature review. Results: One major theme emerged; wishing to recover as an individual. The results are represented by four themes; emotionally, motivational, environmental and social. Emotional experiences were characterized by negative feelings towards their own bodies, and by emotionally adapting to the new situation. Stroke survivors had a strong motivation in working towards their goals. Physical recovery was influenced in different ways by the environment at the rehabilitation ward and at home. Stroke survivors´ social lives had changed because of the physical disabilities and not being able to participate in activities important to them. Conclusion: Recovering from stroke is a process driven by a strong motivation to feel complete. Many stroke survivors felt unprepared when returning home, and experienced a lack of information before discharge. Further research on this subject should identify measures and arrangements to help stroke survivors when returning to their own homes.
Swedish abstract
Bakgrund: Att uppleva en stroke är en dramatisk händelse. Många drabbade får fysiska funktionsnedsättningar som kvarstår i lång tid efter insjuknandet. Återhämtningen präglas av hårt arbete vilket kräver resurser både hos individen och i omgivningen. Syfte: Att beskriva strokedrabbades upplevelser av återhämtningen av fysisk funktion i vardagen. Metod: En litteraturstudie. Resultat: Ett övergripande tema identifierades; önskan om att återställas som individ. Resultatet omfattar fyra teman; emotionellt, motivation, miljö och socialt. Emotionellt präglades upplevelserna av negativa känslor kring den egna kroppen och en känslomässig anpassning till den nya situationen. Motivationen var hos de strokedrabbade stark och det var viktigt att ha ett mål att arbeta mot. Miljön påverkande återhämtningen genom att den upplevdes olikt på rehabiliteringsavdelning och hemma. Det sociala livet hade ändrats på grund av den fysiska funktionsnedsättningen och att inte kunna göra som förr. Konklusion: Strokedrabbades återhämtning kännetecknas av en stark motivation efter att känna helhet i sina liv. Det framkom att många var oförberedda på utmaningarna när de kom hem, och de efterfrågade mer information från vårdpersonalen om detta. Mer forskning kan behövas för att identifiera åtgärder som underlättar inför hemgång.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Stroke
Återhämtning
Patientupplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics