"Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig"

DSpace Repository

"Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig"
Author Alm, Rebecca ; Rosengren, Frida
Date 2015
Swedish abstract
”Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig” En fallstudie om barns möjlighet att styra dokumentationstillfällen på en förskola. Under de senaste åren har det skett stora förändringar i den Svenska förskolan. Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 där strävansmål och riktlinjer togs bort respektive lades till. I samband med detta betonade utbildningsdepartementet (2010) syftet med användning av dokumentation, uppföljning och utvärdering, även känt som pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation ska synliggöra händelser samt hjälpa pedagoger att få en förståelse för vad som sker i en verksamhet. Vår studie fokuserar på barns perspektiv som enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) utgår från barns erfarenheter, tankar samt förståelse av sin egen omvärld. Syftet är att undersöka hur barns perspektiv synliggörs vid dokumentationer samt hur olika faktorer kan påverka barns möjlighet att styra en dokumentation. Syftet undersöks med hjälp av insamlad empiri från en förskola där vi har utfört intervjuer, samtal med barn under promenader samt observationer. Genom detta har vi fått ta del av både vuxnas och barns erfarenheter och tankar kring den dokumentation som är en del av deras vardag i förskolan. Analysen visar att barns perspektiv respektive barns möjlighet att styra dokumentationer förekommer vid vissa tillfällen. I samtal med både vuxna och barn blev det tydligt att barnen är inkluderade i reflektionsarbetet. Barnen får även en möjlighet att bestämma samt styra över hur pärmar och dokument utformas på avdelningarna. Vårt resultat visar också att barnen gärna vill ta egna bilder men att det nästan alltid är de vuxna som fotograferar. Under analysarbetets gång har det synliggjorts mönster och dilemman, vid två intervjuer diskuterade personalen att de känner av en viss tidsbrist när de arbetar med dokumentation. Detta upplevde vi även som en möjlig faktor som kan påverka barns möjlighet att styra dokumentationer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Delaktighet
Fallstudie
Förskola
Inflytande
Pedagogisk dokumentation
Styra
Handle http://hdl.handle.net/2043/19093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics