"Voffor gör di på detta viset?" - en didaktisk studie av förskollärares kompetens om högläsning

DSpace Repository

"Voffor gör di på detta viset?" - en didaktisk studie av förskollärares kompetens om högläsning

Details

Files for download
Icon
Student essey
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Voffor gör di på detta viset?" - en didaktisk studie av förskollärares kompetens om högläsning
Author Lundquist, Gunilla ; Reinerfelt Månsson, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken kompetens förskollärare har om högläsning. Vi har valt att göra studien, då vi finner att högläsning oftast inte är en pedagogiskt prioriterad aktivitet och därför ville vi undersöka hur några förskollärare ser på högläsning som en pedagogisk aktivitet. Vi analyserade med hjälp av ett didaktiskt perspektiv och utgick från grundfrågorna: varför, hur, när och var, för att synliggöra förskollärarnas tankar och kunskaper kring högläsning. För att vi ska uppnå syftet med studien använde vi oss av enkäter som metod. Vi vände oss till förskollärare på två förskolor och empirin består av 14 besvarade enkäter. Empirin bearbetades i relation till tidigare forskning och ovannämnda perspektiv. Resultatet visar att alla förskollärare i studien är medvetna om vilken betydelse högläsning har för barn, men visar också att förskollärarna har olika tankar om varför, hur och när de utför högläsning. Vi kan också se skillnader i var förskollärarna placerar verksamhetens böcker. Slutsatsen av undersökningen vittnar om att förskollärarna vet vad högläsning ger, men svaren i enkäterna tyder på att deras praktiska utförande skiljer sig från aktuell och relevant forskning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject didaktik, förskollärare, högläsning, kunskap, literacy, samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/19105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics