Jag ska bygga en robot som har en pistol på magen

DSpace Repository

Jag ska bygga en robot som har en pistol på magen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag ska bygga en robot som har en pistol på magen
Author Rudnai, Jacqueline
Date 2015
Swedish abstract
Studiens syfte är att utifrån barns perspektiv samt ett genusperspektiv studera barns konstruktioner och tal under konstruktionslek samt att studera eventuella skillnader mellan pojkar och flickor. Studiens teoretiska referensram utgår ifrån barnens egen verklighet med utgångspunkt i könsnormer vilka kopplas till vad som ofta anses vara socialt accepterat hos flickor respektive pojkar. Studien berör även hur barnen förhåller sig till dessa könsnormer. Studien gjordes med kvalitativa forskningsmetoder med en abduktiv ansats. Studien omfattar förskolebarn på två förskolor där insamling av empirin har skett via videoobservationer. Det kan tolkas som att både flickor och pojkars konstruktioner var kopplade till stereotypa könsnormer. Flickorna byggde bl.a. slott medan pojkarna byggde bl.a. robotar. Flickorna och pojkarnas tal skiljde sig åt då pojkarna i större utsträckning än flickorna använde talet till att förstärka sina konstruktioner. Flickornas tal handlade mer om lekens innehåll och mindre om konstruktionerna. Slutsatsen är att konstruktionsleken blir en arena för stereotypa könsnormer där förskolebarnen positionerar sig i traditionella könsroller. Förskollärares närvaro är viktig då dessa könsnormer ska motverkas av förskolan. Det är inte förskollärarnas deltagande i leken som är viktig utan det handlar om förskollärarnas närvaro på ett observerande plan i kombination med en medvetenhet om förekomsten av de stereotypa könsrollerna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject konstruktionslek
genus
könsnormer
könsroller
positionering
Handle http://hdl.handle.net/2043/19108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics