COPSOQ II : en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser

DSpace Repository

COPSOQ II : en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser

Details

Files for download
Icon
Research Report
Overview of item record
Publication Report
Title COPSOQ II : en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser
Author Berthelsen, Hanne ; Westerlund, Hugo ; Søndergård Kristensen, Tage
Research Centre Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Date 2014
English abstract
The Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II) was developed by the Danish National Research Centre for the Working Environment (www.arbejdsmiljoforskning.dk) to be a valid instrument for the assessment of the psychosocial work environment and for facilitating communication between workplaces, work environment professionals, and researchers. It is a comprehensive, generic instrument including numerous dimensions based on an eclectic set of theories on psychosocial factors at work as well as on empirical research, rather than being linked to one particular theory. The existing Swedish version of COPSOQ II was translated from the Danish version of the questionnaire by a Danish-Swedish team of researchers, but has so far not been back-translated or subjected to psychometric analysis. The aim of this report is to present the overall results from the first steps of the validation process, including a revised Swedish version of the instrument. An international group of practitioners and researchers using COPSOQ meet regularly for exchange of experiences, discussions and decisions on the instrument’s continued development. This international group has agreed that new translations of COPSOQ should be based on the English version of the instrument. The ongoing validation of the Swedish version of COPSOQ therefore includes a back-translation from Swedish to English, followed by cognitive interviews for questionnaire development and a cross-sectional study combined with register data. Results from the back-translation procedure including a systematic evaluation process revealed challenges in relations to conceptual equivalence as well as a need for adjustments to improve clarity and the use of ordinary contemporary language. Cognitive interviews were conducted to identify potential problems in the questionnaire, to clarify how different concepts and questions were interpreted by the respondents, and thus to revise the Swedish version of COPSOQ. Informants were selected to achieve variation in age, gender, occupation, and region of residence. Individual interviews were performed with 26 informants using a think aloud approach combined with flexible concurrent probing based on an interview guide. The interviews were audio recorded and transcribed verbatim. The interviews were conducted in rounds followed by an initial analysis before adjustments of the questionnaire items were made. The initial analyses provided insight in questions which were difficult to understand or were understood in another way than expected, in addition to an understanding of how response options were used by informants. Based on the findings from the back-translation and the interviews, the Swedish version of the Swedish was revised and tested on new rounds of informants until it was functioning well. Results from the back-translation procedure indicate problems with lacking conceptual equivalence for a number of items in the Danish and English versions of COPSOQ. As a starting point the questions were adjusted for equivalence to the English version, but in a number of items equivalence to the original Danish version was preferred to be retained. Results from the interviews implicated that some formulations were adjusted in such a way that comprehensibility and relevance were given preference over equivalence. The present report presents all the decisions we have made about adjustments of the formulations and the consequences for conceptual equivalence. This is relevant to take into consideration, when results from Swedish and international studies are compared. The results of the project are also relevant in relation to the other language versions of COPSOQ, which are developed, based on the Danish version, as well as for decisions concerning the future international development of the instrument. The project will continue with complementary studies and analyses in relation to other aspects of validity. The study has been approved by the Regional Ethics Board in Southern Sweden and is funded by the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte).
Swedish abstract
Sammanfattning Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II) har utvecklats av det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö (http://www.arbejdsmiljoforskning.dk) som ett tillförlitligt instrument för bedömning av den psykosociala arbetsmiljön och för att underlätta kommunikationen mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Det är ett omfattande, generiskt instrument, som inkluderar dimensioner baserade på olika teorier om psykosociala faktorer i arbetet samt på empirisk forskning, snarare än att vara kopplat till en särskild teori. Den befintliga svenska versionen av COPSOQ II översattes från den danska versionen av enkäten av ett dansk-svenskt forskarteam, Sedan dess har skalor från denna version använts i ett antal studier, men hittills finns inga valideringsstudier publicerade på den svenska versionen. Syftet med denna rapport är att redovisa de övergripande resultaten från första stegen i valideringsprocessen, inklusive en reviderad svensk version av instrumentet. Det finns en internationell grupp (http://www.copsoq-network.org) där praktiker och forskare bland annat diskuterar och fattar beslut kring instrumentets fortsatta utveckling. Den internationella COPSOQ gruppen har enats om att nya översättningar av COPSOQ ska ta avstamp i den engelska versionen av instrumentet. Den pågående valideringen av den svenska versionen av COPSOQ innehåller därför en ”back-translation” från svenska till engelska, följt av kognitiva intervjuer för enkätutveckling och en tvärsnittsstudie i kombination med registerdata. Resultat från ”back-translation” proceduren inklusive en systematisk utvärdering visade på utmaningarna i den begreppsliga överensstämmelsen samt ett behov av justeringar för att förbättra tydligheten och användningen av vardagsspråk. Kognitiva intervjuer genomfördes för att identifiera potentiella problem i enkäten, för att tydliggöra hur olika begrepp och frågor tolkades av de svarande, för att därmed se över den svenska versionen av COPSOQ. Informanter valdes ut för att få variation i ålder, kön, yrke och region. Individuella intervjuer genomfördes med 26 informanter baserade på en kombination av att tänka högt och följdfrågor utifrån en intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna genomfördes i omgångar följt av en inledande analys innan justeringar av enkätfrågorna gjordes. Dessa analyser gav inblick i frågor som var vanskliga att förstå, frågor som uppfattades på annat sätt än förväntat samt inblick i hur svarsalternativ användes av informanterna. Baserat på resultaten av ”back-translation” och intervjuerna, justerades enkäten och testades därnäst på nya omgångar av informanter tills formuleringarna värderades fungera bra. Resultaten från ”back-translation”-proceduren indikerade problem med bristande begreppslig överensstämmelse för ett antal frågor mellan den danska och den engelska versionen av COPSOQ. I första hand justerades de svenska frågorna så att de begreppsligt skulle stämma överens med den engelska versionen, men för ett antal frågor fanns det skäl för att behålla överensstämmelsen med den ursprungliga danska versionen (se Appendix C). Resultaten från intervjuerna gjorde att vissa frågor även fick justeras så att begriplighet och relevans fick företräde före överensstämmelse. I rapporten redovisas samtliga beslut om justeringar av formuleringar och betydelsen av detta i relation till den begreppsliga överensstämmelsen. Detta är relevant att känna till när resultat från svenska och internationella undersökningar jämförs. Resultaten från projektet är dessutom relevanta att förhålla sig till för de övriga internationella versionerna, som har sitt ursprung i den danska versionen samt i relation till den framtida internationella utvecklingen av instrumentet. Studien kommer att fortsätta med ytterligare undersökningar och analyser av andra aspekter av validitet med särskilt fokus på COPSOQ:s användning inom vårdorganisationer. Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i södra Sverige och det är finansierat av Svenska Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
Link http://www.stressforskning.su.se/publikationer/for... (external link to publication)
Publisher Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Series/Issue Stressforskningsrapport;326
ISSN 0280-2783
ISBN 978-91-978746-5-6
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Medarbetarenkät
COPSOQ
Psykosocial arbetsmiljö
Riskbedömning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics