SÄKERSTÄLLNING AV SÄLLSYNTA DNA-KONTROLLER MED HELGENOMAMPLIFIERING I KLINISKT SYFTE

DSpace Repository

SÄKERSTÄLLNING AV SÄLLSYNTA DNA-KONTROLLER MED HELGENOMAMPLIFIERING I KLINISKT SYFTE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SÄKERSTÄLLNING AV SÄLLSYNTA DNA-KONTROLLER MED HELGENOMAMPLIFIERING I KLINISKT SYFTE
Author Halilovic, Amina
Date 2015
English abstract
Clinical single nucleotide polymorphisms (SNP) analysis includes DNA controls with known genotypes in each run to ensure the accuracy of the analysis results. DNA controls have a central role for the credibility of the results in the genotyping process. Some of the used control samples are rare and can be very difficult to obtain. This work was carried out to investigate whether it is possible to obtain DNA from samples with a rare genotype using whole genome amplification and as a result ensure access to these samples. In this work the whole genome amplification method was tested by two different kits. The quantity and quality of the whole genome amplification products were analyzed and compared with the original DNA, with the intention to describe the most advantageous kit for clinical SNP analysis. Both tested kits demonstrated a good ability to amplify genomic DNA with high quality. Whole genome amplified DNA from the best kit was sequenced and the difference between the original DNA and whole genome amplified DNA was negligible. Sequence analysis of 464 base pairs of the factor II gene and 585 base pairs of the ApoE gene in five whole genome amplified DNA samples indicated only one possible discrepancy.
Swedish abstract
Vid klinisk enbaspolymorfi (SNP) analys inkluderas DNA-kontroller med kända genotyper i varje analysomgång för att säkerställa riktigheten vad gäller analysresultatet. DNA-kontrollerna har en central roll för resultatens trovärdighet vid genotypningen. Vissa kontrollprover som används är av sällsynt genotyp och kan vara mycket svåra att få tag på. Detta arbete har utförts för att undersöka om det går att erhålla DNA-material från sällsynta genotyper med hjälp av helgenomamplifiering och på så sätt säkerställa en tillgång till dessa. I arbetet testades helgenomamplifiering med hjälp av två olika kit. De helgenomamplifierade produkternas kvantitet och kvalitet analyserades och jämfördes med det ursprungliga DNA:t, med avsikt att redogöra för det mest fördelaktiga kitet för SNP-analys i kliniskt syfte. Båda helgenomamplifierings-kiten påvisade god förmåga att amplifiera genomiskt DNA med hög kvalité. Helgenomamplifierat DNA från det bästa kitet sekvenserades och här var skillnader mellan ursprungligt och helgenomamplifierat DNA marginella. Vid sekvensanalys av ett 464 baspar långt fragment av faktor II genen och 585 baspar långt fragment av ApoE genen på fem helgenomamplifierade DNA-prover påvisades endast en eventuell diskrepans.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 21
Language swe (iso)
Subject DNA controls
single nucleotide polymorphism
genotyping
whole genome amplification
multiple displacement amplification
Handle http://hdl.handle.net/2043/19128 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics