Lärplattan spelar roll för elever i grundsärskolan

DSpace Repository

Lärplattan spelar roll för elever i grundsärskolan

Details

Files for download
Icon
Lärplattan spelar ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärplattan spelar roll för elever i grundsärskolan
Author Talén, Jimmy ; Jensen, Benny
Date 2015
Swedish abstract
Abstract Problemområde Flertalet elever med diagnos utvecklingsstörning som är mottagna i grundsärskolan är i behov av stöd i lärande och kommunikationen med andra människor. Hjälpmedlen kan vara av olika slag bland annat i form av en lärplatta. Hur upplever elever, tolv till femton års ålder, i grundsärskolan interaktionen i mötet och sitt lärande vid teknikanvändning av lärplattor med mobila applikationer i klassrummet? Syfte Studiens syfte är att delge tankar och erfarenheter ur ett elevperspektiv gällande interaktionen i mötet samt elevens uppfattning om lärande vid användande av mobila applikationer i sin lärplatta. Frågeställningarna var följande: När används mobila applikationer av eleven i klassrummet? På vilket sätt upplever eleven mötet med klasskamrater vid användning av lärplattans mobila applikationer i klassrummet? På vilket sätt upplever eleven lärande i klassrummet i det digitala mötet vid användning av lärplattans mobila applikationer? Teoretisk ram Studien utgår från både Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på social interaktion och Lev S. Vygotskys sociokulturella perspektiv på idéer om mänsklig utveckling. Inom den sociokulturella teoriramen diskuteras artefaktens betydelse för människans lärande. Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv diskuteras intagande av roller och agerande i gruppen. Metod Studien bygger på en kvalitativ fallstudie med rötter i etnografi i vilken metodtriangulering används. Metoderna som används är en kombination av observationer, fältanteckningar och halvstrukturerade intervjuer inkluderat stimulated recall teknik. Resultat Genom ovan nämnda metoder framkommer det att studiens deltagande elever finner arbetet i skolan mer lustfyllt när de använder sin lärplatta. Det framkommer även att eleverna tycker att ett lärande infinner sig vid användandet av mobila applikationer. De har svårigheter i att sätta ord på sitt lärande och sin utveckling och har en tendens att jämföra lärande med görande. Eleverna som observeras och intervjuas använder sig av mobila applikationer för att underlätta mötet med andra elever. Dessa möten kan vara av olika karaktär men alla möten är av betydelse för eleverna. Implikationer Elever med diagnos utvecklingsstörning kan behöva stöd i såväl skolarbete som i mötet med andra människor. Lärare måste finna de sätt som individuellt fungerar bäst. För den aktuella undersökningsgruppen visar det sig att bland annat mobila applikationerna ger dem det stödet. Eleverna berättar i denna studie att användandet av mobila applikationerna gör lärandet mer lustfyllt och att möten i olika former underlättas. Slutsats Studien visar att urvalet tycker skolarbetet är mer lustfyllt då de använder sig av lärplattans mobila applikationer. Andra synpunkter från eleverna är att de använder lärplattan som en artefakt både som hjälpmedel och i interaktionen med andra människor. I dessa påpekanden finns en samsyn hos eleverna. Nyckelord appropriering, artefakter, elevperspektiv, främre och bakre regioner, interaktion, mediering, performance (framträdande) och rollgestaltningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Students with special needs
technology utilites
student with disabilities
social interaction
communication
students with disorder
inclusion
internet and inclusive education
digitala redskap
digitala lärverktyg
social interaktion
kommunikation
samspel
lärande och inkludering
stimulated recall
Fallstudie
observation
intervju
samtal
dramaturgiska perspektiv
performance
framträdande
interaktion
främre och bakre regioner,
rollgestaltningar
elevperspektiv
mediering
artefakter
appropriering
Sociokulturella perspektiv
Goffman
Lärpatta
Kvalitativ studie
metodologisk triangulering
fältanteckningar
pupils in special school
The tablet
grundsärskolan
hjälpmedel
motivation
lärverktyg
mobila applikationer
digitala mötet
mötet
lärande
lustfyllt
Handle http://hdl.handle.net/2043/19132 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics