Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport

DSpace Repository

Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport
Author Herz, Marcus ; Aggestam, Josefin
Date 2015
Swedish abstract
Frivillighet för delaktighet (FFD) är ett projekt som syftar till att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena förbättra förutsättningar för ”tredjelandsmedborgare” att delta och påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Malmö högskola har fått uppdraget att stödja FFD genom projektprocessen genom följeforskning. Följeforskningen ska framförallt följa/utvärdera arbetsprocesserna i projektet: X) Rekrytering av deltagare till projektet X) Kontakt mellan Röda Korsets anställda/frivilliga och deltagare. Präglas relationen av ett egenmaktsperspektiv? X) Röda Korset som arena och verktyg för kanalisering av engagemang som ger delaktighet och egenmakt X) Deltagarnas och Röda Korsets uppfattning om aktiviteter och genomförande Detta är den tredje och sista rapporten i följeforskningsprocessen, som dels sammanfattar följeforskarnas reflektioner och analys, och som dels beskriver analyserar projektet från vart i processen det befinner sig nu. Genom följeforskningsprocessen har tre analysseminarier genomförts dit olika nyckelaktörer inom projektet har varit inbjudna. På dessa seminarier har återkopplingar av fältarbetet skett. Därtill har syftet med dessa seminarier varit att försöka tvinga projektorganisationen att stanna upp i det dagliga görandet i projektet och reflektera över vad som görs och varför det görs. För att undersöka vad Frivillighet för delaktighet innebär i praktiken har projektet studerats genom etnografiska fältstudier i projektets verksamheter. Därtill har intervjuer med projektmedarbetare, deltagare och ledamöter i FFDs styrgrupp genomförts. I rapporten analyseras arbetet med projektet utifrån fyra teman. För det första Röda korsets roll, därefter projektets förankring i organisationen och dess förankring i lokalsamhället. Det tredje temat berör några av de begrepp som använts: delaktighet och egenmakt. Slutligen analyseras projektets metod och hur denna ska spridas vidare inom organisationen efter projekttiden. Projektets arbete i relation till dess logik sammanfattas också. Det vill säga vad man sagt att man ska göra och vad har man gjort, hur man sagt 6 att det ska ske och hur har det skett, samt vilka mål man har satt upp och vad som uppnåtts. Under projekttiden är det möjligt att se hur projektets verksamheter allt tydligare närmat sig projektets logik. Inte minst är detta synligt i idén om att vara en facilitator för de människor som besöker projektets verksamheter. I detta arbete ligger också en styrka i projektet. En annan viktig slutsats som dras i rapporten är att det för Röda korsets del handlar om att hitta fungerande strategier för att lära av projektets erfarenheter och för att kunna implementera de delar av projektet som kan leda organisationen i önskad riktning. Avslutningsvis menar följeforskarna även att det krävs en utarbetad plan för hur detta praktiskt ska gå till.
Publisher Malmö högskolas utvärderingsverksamhet
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19135 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics