Pedagogisk utredning som arbetsredskap En innehållsanalys med hermeneutisk ansats Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis

DSpace Repository

Pedagogisk utredning som arbetsredskap En innehållsanalys med hermeneutisk ansats Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk utredning som arbetsredskap En innehållsanalys med hermeneutisk ansats Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis
Author Gustavsson, Linda
Date 2015
English abstract
Summary / abstract Linda Gustavsson (2015). Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis. Special education program, School Development and Leadership, Learning and Society, Malmö University Background There is an immanent lack of research on pedagogical investigations and it is unknown to which extent these investigations are useful tools for educators. Therefore, this study examines models of pedagogical investigations in more detail. The study targets investigation templates that are used to identify a student's situation at school before an action plan is established. The underlying reason is to observe how the template's design affects the description of the student's situation at school and how it shapes the need for assistance in the investigation. The study is based on the following research questions: • How are the learning environment, teaching content and methods described? • How are the student's special needs described? • How is student and guardian involvement covered? Theory The study follows a system theory approach, because a holistic perspective is necessary when investigating students in need of special support. The branch of system theory that this study focuses on is Bronfenbrenner’s ecology of development, which offers a model for analyzing students from a holistic perspective. In addition, the application of various perspectives of the field of special-need education contributes to a balanced picture of how the investigation templates relate to policy documents. Method The study analyses the texts qualitatively following a hermeneutic approach. General hermeneutic ideas of how to interpret and analyze texts are therefore the basis of this study. Accordingly, the comprehension of a message and not its explanation is the focus of this study. The analysis is built on a systematic description of the content of the investigations using a coding scheme. The coding units /items that are found are used in the further analysis of the material. Results One of five schools maps the learning environment in the pedagogical investigation. Most schools do not question their ways of organizing their activities. Three schools describe the different approaches and methods they are using, but these descriptions are not extensive. The student’s source of difficulties is generally found on the individual level. Investigators do usually not examine or analyze learning situations that have turned out to been functionally adequate for the students. Possible tools or areas that students need support with are expressed in all investigations. The learning situations or environments that could be improved are however only described to a lesser extent (5 out of 11 schools). Methods, procedures and ways of organizing activities to support students are mentioned in all the investigations but two. The descriptions are however often rather unspecific on questions such as on how to do what. Neither are inquiry templates thoroughly good or bad, nor do teachers have either categorical or relational perspectives. Instead it is often a combination of factors on multiple levels that causes a student to be described at school, group and/ or individual levels. To be able to investigate at school, group and individual level a special-need educator needs to be aware that it may require a long-term developmental work in order to succeed. This also includes the supervision of educators. Special-need teacher should highlight the categorical and relational perspectives to those who work in school so that own roles and activities can be assessed with critical self-reflection. Keywords: document analysis, educational assessment, school, group and individual level, special needs, system theory
Swedish abstract
Sammanfattning/abstract Linda Gustavsson (2015). Pedagogisk utredning som arbetsredskap. En innehållsanalys med hermeneutisk ansats. Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Bakgrund Det saknas forskning om pedagogiska utredningar och om i vilken utsträckning utredningen kan vara ett användbart redskap för pedagoger. Därför undersöks mallar för pedagogisk utredning närmare i den här studien. Studiens syfte är att undersöka utredningsmallar som används för att kartlägga en elevs skolsituation innan ett eventuellt åtgärdsprogram upprättas. Detta för att se hur mallens utformning påverkar beskrivningen av elevens skolsituation och behov av stöd i utredningen. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: • Hur beskrivs lärmiljön, undervisningens innehåll och metoder? • Hur beskrivs elevens behov av särskilt stöd? • På vilket sätt avspeglas elevs och vårdnadshavares medverkan? Teori Studien utgår från systemteoretiskt tänkande, eftersom det i utredningar av elever i behov av särskilt stöd behövs ett helhetsperspektiv. En gren av systemteorin är Bronfenbrenners utvecklingsekologi, som bidrar med en modell för att analysera eleven ur ett helhetsperspektiv. Även olika specialpedagogiska perspektiv bidrar till att ge en nyanserad bild av hur utredningsmallarna förhåller sig till styrdokumenten. Metod Studien utgörs av en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. Hermeneutikens allmänna tolkningslära ligger till grund för studien. Det är förståelsen av ett budskap som är central, inte förklaringen. Textanalysen bygger på en systematiskt beskrivning av innehållet i utredningarna, utifrån ett kodningsschema. De kodningsenheter som hittats har sedan använts i analysen av materialet. Resultat Det är en av fem skolor som kartlägger lärmiljön i den pedagogiska utredningen. De flesta ifrågasätter inte skolans sätt att organisera sin verksamhet. Det finns beskrivningar av vilka olika arbetssätt och metoder som används på tre av skolorna, men dessa beskrivningar är inte tydliga. I kartläggningen på individnivå framkommer i alla utredningar vari elevens svårigheter ligger. Det finns inga utredare som ingående har studerat och/eller analyserat de lärsituationer som fungerar för eleverna. Vad eleven behöver stöd i eller med, uttrycks i mer eller mindre omfattning i alla utredningar. I vilka situationer eller lärmiljöer eleven behöver stöd beskrivs mindre utförligt, men dock i fem av elva utredningar. Hur eleven ska få stöd, genom vilka metoder och/eller arbetssätt uttrycks i alla utredningar utom två. Beskrivningarna är dock inte alltid särskilt tydliga med hur det ska gå till, alltså vilka metoder och arbetssätt som ska användas. Det är inte så enkelt att en utredningsmall är bra eller dålig, eller att pedagoger antingen har ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv, utan det kan vara en kombination. Huruvida en elevs skolsituation och behov av särskilt stöd beskrivs på skol-, grupp- och individnivå kan bero på faktorer på flera olika nivåer. För att klara av att utreda på skol-, grupp- och individnivå måste specialpedagogen vara medveten om att det kan krävas ett långsiktigt utvecklingsarbete för att lyckas. Här ingår även handledning av pedagoger där specialpedagogen bör lyfta fram de kategoriska och relationella perspektiven för att de som arbetar i skolan ska få syn på sina egna positioner och förhållningsätt. Nyckelord: behov av särskilt stöd, dokumentanalys, pedagogisk utredning, skol-, grupp- och individnivå, systemteori
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject behov av särskilt stöd, dokumentanalys, pedagogisk utredning, skol-, grupp- och individnivå, systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/19145 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics