Skolforskning för alla? Vem söker vad och hur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolforskning för alla? Vem söker vad och hur
Author Laurin, Victoria
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Victoria Laurin (2015), Skolforskning för alla?- Vem söker vad och hur, School research for all?- Who are looking for what and how, Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola. Bakgrund: En undran om varför vi inom skolans värld verkar lägga tid på att ständigt uppfinna hjulet igen föranledde en nyfiken fråga om vem som söker, sprider och omsätter forskning inom verksamheten. Vem har ansvaret formulerat i sitt yrkesuppdrag? Hur ser det ut angående ansvar, sökande, kommunikation och praktiskt användande av forskning ute i verksamheterna? Som student vid specialpedagogprogrammet har jag skaffat mig förtrogenhet med att söka, tolka och omvandla forskning genom förändringsarbete. Hur ser verkligheten ut som möter mig som färdig specialpedagog? Syfte och frågeställning: Syftet är att, genom en mindre undersökning, söka svar på frågorna om hur forskning bevakas, söks, kommuniceras och används inom skolan samt vem som ansvarar för detta. Jag vill också ta del av några rektorers tankar om forskning för skolan och praxisnära forskning. Undersökningen begränsas till några kommunala grundskolor i Skåne och vänder sig till skolledare, specialpedagog, speciallärare samt förstelärare. Preciserade frågeställningar är; Hur söks forskning? Hur kommuniceras forskning? Vem ansvarar för att bevaka, söka och/eller kommunicera forskning? Hur används forskning i verksamheten? Hur ser rektor på forskning och praxisnära forskning? Teori och metod: Empirin har samlats in genom enkäter som skickats ut till 77 slumpvis utvalda rektorer, biträdande rektorer, förstelärare, specialpedagoger samt speciallärare inom fem olika kommuner samt genom 2 individuella intervjuer med rektorer verksamma inom samma kommun. Empirin har tolkats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt samt utifrån systemtänkandet och de fem disciplinerna för att skapa lärande organisationer (Senge m.fl. 2012). Konklusion: Pedagogisk forskning söks och sprids via internet, facktidningar och de nätverk informanterna ingår i. Spridningsvägar och ansvaret för att forskning sprids inom verksamheterna är relativt vaga och skiftande. Forskning omsätts till praktik men då främst sådan forskning som är lättillgänglig och direkt applicerbar i verksamheten. 4 Rektorerna är positivt inställda till forskning och anser sig ha stort ansvar för att söka forskning. Hos de intervjuade rektorerna är inställningen till praxisnära forskning nyfiken men formerna för denna typ av forskning på skolorna är svåra att se. Implikationer: För specialpedagogen, som är förtrogen med att söka, tolka och omsätta forskning, finns det mycket att omsätta som yrkesverksam. Professionen bör kunna bära ett stort ansvar för att forskning söks, tolkas och sedan sprids och omsätts inom verksamheten. Specialpedagogen bör kunna vara ett stöd till övriga yrkeskategorier i denna uppgift. För vidare forskning pekar denna begränsade undersökning på ett stort behov av att utreda hur tid och kunskap skapas för att ta del av forskning inom skolan och att hitta kanaler för att forskning av skiftande slag ska få genomslagskraft inom verksamheten. Nyckelord: Evidens, forskning för skolan, praxisnära forskning, skolforskning, skolnära forskning, skolutveckling, spridning av forskning, vetenskaplig grund
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Evidens
forskning för skolan
praxisnära forskning
skolforskning
skolnära forskning
skolutveckling
spridning av forskning
vetenskaplig grund
Handle http://hdl.handle.net/2043/19151 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics