Glas som ett bärande konstruktionsmaterial

DSpace Repository

Glas som ett bärande konstruktionsmaterial

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Yasin, Saman
dc.contributor.author Lukijanovic, David
dc.date.accessioned 2015-07-08T08:20:06Z
dc.date.available 2015-07-08T08:20:06Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19171
dc.description I detta examensarbete kommer vi göra en kunskapssammanställning som kan ge verksamma inom byggbranschen en god överblick av glas ur ett bärande perspektiv, där vi lyfter fram några av de forskningar som bedrivits i Sverige. Syftet är att undersöka forskningens utveckling kring glas som ett bärande element och få en djupare inblick i hur långt kommen forskningen är, samt varför glas inte används i lika stor utsträckning som andra bärande element. Arbetet kommer även undersöka vilka fördelar respektive nackdelar det finns med materialet som bärande element. Vi har valt att intervjua forskare inom området för att få en aktualiserad och tillförlitlig kännedom, samt kopplat denna till relevant forskning och litteratur. För att även få en inblick i vilken kunskap och åsikter verksamma personer och studenter inom byggbranschen har gällande användningen av glas som bärande element, har vi utfört en enkätstudie i samarbete med Glafo – Glasforskningsinstitutet. Denna enkätstudie har riktat sig till verksamma arkitekter, ingenjörer/konstruktörer och andra verksamma inom byggbranschen, samt studerande ingenjörer och arkitekter. Utifrån vår enkätstudie kunde vi konstatera att majoriteten inte anser sig ha en god kunskap kring glas som bärande element och att många även är frågande kring dess möjlighet att fungera som ett bärande element på grund av materialets egenskaper. Vi kunde även konstatera att forskningen kring glas som ett bärande konstruktionsmaterial går framåt då flertal forskningar gjorts inom området. Forskningen tittar framförallt på glasets infästning mot andra material, som i många fall kan vara problematiskt på grund av materialens olika egenskaper. Man tittar även på glasets bärande egenskaper då den utsätts för last. Ännu har man inte uppnått målet med att ta fram s.k. eurokoder för dimensionering av glasets bärande möjligheter. Detta gör det svår för glaset att slå igenom som ett bärande element, vilket innebär att man inte har samma möjlighet att använda glaset i den utsträckning som med andra material. Kostnaden att bygga med glas är också en aspekt som måste tas i beaktning, då det många gånger blir dyrare att välja glas istället för andra material. Detta på grund av saknandet av dimensioneringsklasser samt prefabricerade glaselement. Slutligen kan vi konstatera att glas som ett bärande element är på upptåg och väcker många nyfiknas intresse. Med materialet kan man skapa unika konstruktioner vilket kan ge ett arkitektoniskt upplyft. Glas som ett bärande element bör dock inte användas som ett primärt konstruktionsmaterial, utan i ett sekundärt avseende på grund av dess spröda brott. en_US
dc.description.abstract The purpose of this degree project is to investigate the development of researches and studies around the glass as a structural element. We want to gain a deeper insight into why glass as a structural element is not used as much as other structural elements, and what advantages and disadvantages there are with the material. To be able to do this we have been interviewing researchers with knowledge of glass in constructions and read different studies and literature. We choose to do a survey in cooperation with the Swedish Glass Research Institute – Glafo to achieve a good knowledge of what active workers and students in the construction industry thinks about glass as a structural element and what benefits they see with the construction alternative. According to the result of our survey the majority of the respondents do not believe they have enough knowledge about glass in structures and many of them questioned its ability to act as a supporting element because of the material's properties. We also note that research on bearing glass goes forward when several researches has been done in the field. The research is primarily looking at the glass attachment to other materials, which in many cases can be problematic because of the materials different characteristics. It also conducts research to see how much load the glass can handle. They have not yet achieved the goal of producing so-called Eurocodes for the design of the glass-carrying possibilities. This makes it difficult for the glass to break through as a carrying construction material, which means that you do not have the same opportunity to use the glass in the extent as with other materials. To use glass in constructions is also an aspect that must be taken into seriously, when it often becomes more expensive to choose glass instead of other materials. This is because there are not sizing classes and prefabricated glass elements. In conclusion we can say that the glass as a load-bearing element is the antics and raises many of the curious interest. With the material we can create unique designs that can give an architectural lifted. Glass as a bearing material should not be used as a primary structural material, but in a secondary regard because of its brittle fracture. en_US
dc.format.extent 60 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject dimensionering av glas en_US
dc.subject forskningens utveckling en_US
dc.subject glas som bärande element en_US
dc.subject laminerat glas en_US
dc.subject planglas en_US
dc.subject spröda brott en_US
dc.subject verksamma inom byggbranschen en_US
dc.title Glas som ett bärande konstruktionsmaterial en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Byggingenjör
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics