Rättsäkerheten inom socialtjänsten. En studie om hur socialsekreterare i sin yrkesroll upplever att dokumentera, bedöma och utreda rätten till ekonomiskt bistånd, ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

DSpace Repository

Rättsäkerheten inom socialtjänsten. En studie om hur socialsekreterare i sin yrkesroll upplever att dokumentera, bedöma och utreda rätten till ekonomiskt bistånd, ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Rättssäkerheten ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättsäkerheten inom socialtjänsten. En studie om hur socialsekreterare i sin yrkesroll upplever att dokumentera, bedöma och utreda rätten till ekonomiskt bistånd, ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Author Islamagic, Sabina ; Jansson, Lina
Date 2015
English abstract
The most important law in social services at economic assistance is the framelaw “socialtjänstlagen” (2001: 453). Based on the “socialtjänstlag”, the social workers at the economic assistance should document, assess, investigate and make decisions regarding rights to various kinds of assistance for individuals. Social workers should be able to make different decisions in a proper way. This must be done from a legal certainty perspective, when it comes to exerting influence of other individuals’ economic and social situation. The purpose of this study is to explore and understand how the professional role of social workers at economic assistance on social services experience to document, assess and investigate rights to economic assistance, from a legal certainty perspective and what advantages or disadvantages for the social workers, this can lead to. Also how the social workers experience that their discretion can be affected in their professional role. We have used a qualitative approach in the form of semi-structured interviews to gain a deeper insight of the interviewees’ own experience of working as a social worker. We interviewed six social workers working in social services within the economic assistance. The results showed that the social workers see “socialtjänstlagen” (2001:453) as a security. They believe that those social workers who have a longer experience of the work also have the opportunity for a wide discretion when making decisions. The legal certainty according to social workers affected both positively and negatively, depending on the individual assessments that discretion and the “socialtjänstlagen” (2001:453) provides space for.
Swedish abstract
Den viktigaste lagen inom socialtjänsten på enhet ekonomiskt bistånd är ramlagen socialtjänstlagen (2001:453). Utifrån socialtjänstlagen kan socialsekreterarna på enhet ekonomiskt bistånd dokumentera, bedöma, utreda och ta ett beslut gällande rätten till olika slags bistånd för enskilda individer. För att socialsekreterarna skall kunna fatta olika beslut på ett korrekt sätt måste detta göras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, då det handlar om påverkandet av andra individers ekonomiska och sociala situation. Uppsatsen syftar till att förstå hur socialsekreterarna i sin yrkesroll upplever att dokumentera, bedöma och utreda rätten till ekonomiskt bistånd, ur ett rättssäkerhetsperspektiv och vilka för och nackdelar detta i sin tur kan leda till. Uppsatsen syftar även till att förstå hur handlingsutrymmet i socialsekreterarnas yrkesroll påverkas. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer för att få en djupare inblick av intervjupersonernas egna upplevelser av arbetet som socialsekreterare. Vi har intervjuat sex socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten inom enhet ekonomiskt bistånd. Resultatet visade bland annat att socialsekreterarna ser socialtjänstlagen (2001:453) som en trygghet. De anser att de som har erfarenhet av arbetet också har möjlighet till ett stort handlingsutrymme när de fattar beslut. Rättssäkerheten kan enligt socialsekreterarna påverkas både positivt och negativt beroende på de individuella bedömningar som handlingsutrymmet och socialtjänstlagen (2001:453) ger utrymme för.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject social worker
documentation
judicial decisions
reasonable standard of living
discretion
Handle http://hdl.handle.net/2043/19188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics