Det ställföreträdande hoppet

DSpace Repository

Det ställföreträdande hoppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det ställföreträdande hoppet
Author Suneson, Gunnel
Date 2015
English abstract
The aim of this study was to create a greater understanding for how counselors work within the palliative care with bereaved and patients in grief. The purpose was to highlight the counselor’s significance in creating an as good quality of life as possible for the patient. My chosen method was qualitative analysis through semi structured interviews. I have interviewed four counselors within the palliative care; some of them from advanced home care and some from palliative care units. To analyze my empirical data I used Professional theory, grief process theories and the through studies and literature established description of counseling work within the health care system. The results that emerged from the study was that the counselors in the study have a very similar idea of what their role is. One factor that emerged from the interviews was about how the counselor’s professional role was shaped by crisis theory. Another factor was that the counselors were actively aware of and shaped their professional role through professional guidance. The study also shows that the description of what is necessary as a counselor is closer to a description of personality than methods learned through education.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att skapa en ökad förståelse för hur kuratorer inom den palliativa vården arbetar med närstående och patienter i sorg. Detta för att belysa kuratorns roll i att skapa en så god livskvalitet för patienten som möjligt. Min valda metodologiska ansats var kvalitativ och jag har genomfört semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra kuratorer inom den palliativa vården; en del av dem från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och en del från palliativa vårdavdelningar. För att analysera mitt empiriska material har jag använt professionsteori, sorgprocessteorier och en genom studier och litteratur etablerade beskrivning av kuratorers arbete inom hälso- och sjukvården. Resultaten som framkommit i studien är att kuratorerna i studien har en likartad bild av vad deras roll är. En faktor som framkom under intervjuerna var hur kuratorns professionella roll formas av kristeori. En annan faktor var att kuratorerna var medvetna om hur de formade sin roll i arbetet genom professionell handledning. I studien framkommer också hur beskrivningen av vad som krävs som kurator många gånger ligger närmre personlighetsdrag än inlärda metoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Kurator
Kris
Närstående
Palliativ
Patient
Sorg
Bereaved
Counselor
Crisis
Grief
Palliative
Handle http://hdl.handle.net/2043/19189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics