Stormar, kunder och Facebook– En fallstudie över Kraftringen Energi ABs kommunikationsstrategier på Facebook, vid en storm

DSpace Repository

Stormar, kunder och Facebook– En fallstudie över Kraftringen Energi ABs kommunikationsstrategier på Facebook, vid en storm

Details

Files for download
Icon
Full text
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stormar, kunder och Facebook– En fallstudie över Kraftringen Energi ABs kommunikationsstrategier på Facebook, vid en storm
Author Josefin, Bengtsson
Date 2015
English abstract
In this paper, the energy company Kraftringen Energi AB has been discussed, according to the purpose to investigate the strategies they use at a storm with a focus on their use of social media, Facebook. In addition, also a comparison was made to see if their work differs from the work that was done before the rebranding as Kraftringen Energi AB underwent two years ago with the work they do today, with a focus on the communication to their customers in during a storm. There was also a hope to present proposals for improvement, which the company can use in their future work. To implement this, the research case study method used, and where the focus has been on the information that emerged during the six semi-structured qualitative interviews were made that had a targeted selection of interview subjects. The materials developed during the interviews were then compared with the previous research and theory, but also with the content analysis made by the company's Facebook page during the storm Sven. The conclusion that has been developed with the help of the discussion shows that today there are strategies on how the work on this should work in a storm, which thus also become one of the suggestions for improvement that have been developed along with adding a charge of this task. There was also no significant difference in the work that was done before the brand transition to what is done today by a storm, beyond that the company uses Facebook. One idea that has been presented to this is to conduct training on the approach available today to find new improvements to it. But also that the company should consider developing strategies how their Facebook page to be used and if there is to be a responsible person for this page, as well as their other social media.
Swedish abstract
I denna uppsats har energibolaget Kraftringen Energi AB blivit behandlat, utifrån syftet att undersöka de strategier som de använder vid en storm med fokus på deras användning av det sociala mediet, Facebook. Utöver detta har också en jämförelse gjorts för att se om deras arbete skiljer sig från det arbete som gjordes innan varumärkesbytet som Kraftringen Energi AB genomgick för två år sen med det arbete som görs idag, med fokus på kommunikationen till kunderna vid en storm. Det fanns också en förhoppning om att kunna presentera förbättringsförslag som företaget kan använda sig av i deras framtida arbete. För att genomföra detta har forskningsmetoden fallstudie används, och där fokusen har legat på den informationen som framkom vid de sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer som gjordes som hade ett målinriktat urval av intervjupersoner. Det material som tagits fram vid intervjuerna har sedan jämförts med tidigare forskning och teori, men också med den innehållsanalys som har gjorts av företagets Facebook-sida under stormen Sven. Den slutsats som tagits fram med hjälp av diskussionen visar på att det idag inte finns strategier på hur arbetet på Facebook ska fungera vid en storm, vilket därmed också blivit ett av de förbättringsförslag som tagits fram tillsammans med att tillsätta en ansvarig för denna uppgift. Det fanns inte heller någon märkbar skillnad på arbetet som gjordes innan varumärkesbytet mot det som görs idag vid en storm, utöver att företaget använder sig av Facebook. En idé som presenterats till detta är att genomföra träning på den strategi som finns idag för att finna nya förbättringar på den. Men också att företaget bör överväga att ta fram strategier hur deras Facebook-sida ska användas och om det ska finnas en ansvarig person för denna sida samt deras andra sociala medier.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Krishantering
kommunikation
sociala medier
Facebook
energibolag
storm
Crisis management
communication
strategi
strategy
social media
Handle http://hdl.handle.net/2043/19193 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics