Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

DSpace Repository

Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet
Author Bergh, Ingrid
Date 2015
English abstract
Despite the importance of participation for children and young with intellectual disability in central social interventions and research, methods of quantifying and monitoring are underdeveloped. The purpose of this essay has been to conduct a study of intellectually disabled children´s and young people's experiences of social participation from their perspective, i.e. the child's perspective and to investigate whether the measuring tool Pict-O-Stat is a functional method to use to measure the experience of participation. The complexity of the concept of participation is analyzed in the perspective of “social participation in everyday life". The method utilized has been a quantitative survey where Pict-O-Stat is used as a measuring tool and Pict-O-Stat supervisors' perception of the functionality of the measurement tool is studied through a hermeneutic approach and a questionnaire with open questions. The activities that the survey was implemented in are short-term stay, short-term supervision and accommodation with special services for children or young people entitled to support by LSS, the Act on Support and Service to certain Impaired Persons. The children and young people participating belong to the LSS category 1, which includes persons with mental retardation, autism or pervasive developmental disorders (incl. Asperger’s syndrome) and they were between 5-21 years. The material was limited, because the consents from parents were less than expected. In summary, the survey showed that the degree of perceived participation varies and that the complexity of the concept made the meaning of participation unclear. The result emphasizes the possibilities and limitations of the method of Pict-O-Stat and underlines the need of future research within this field.
Swedish abstract
Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram. Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. barnets perspektiv samt att undersöka om mätverktyget Pict-O-Stat är en adekvat metod att använda för att mäta upplevelsen av delaktighet. Delaktighetsbegreppets komplexitet belyses och det är med perspektivet ”Den sociala delaktigheten i vardagslivet” som frågeställningen undersöks. Metoderna har varit en kvantitativ enkätundersökning där Pict-O-Stat används som mätverktyg och Pict-O-Stathandledarnas upplevelse av hur funktionellt mätverktyget är, genomförs med ett hermeneutiskt förhållningssätt genom en studie med öppna frågor. Verksamheterna som undersökningen genomfördes i är korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Barnen och ungdomarna tillhör LSS-personkrets 1, vilken omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd (inklusive Aspergers syndrom) och de var mellan 5-21 år. Materialet var begränsat, då få medgivande från föräldrar inkom. Sammanfattningsvis visade undersökningen att graden av upplevd delaktighet varierar samt att komplexiteten i begreppet gör det oklart vad delaktighet är. Resultatet belyser mätverktyget Pict-O-Stats möjligheter och begränsningar samt understryker behovet av framtida forskning inom området.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Empowerment
LSS
Pict-O-Stat
Quantitative method
Qualitative method
Handle http://hdl.handle.net/2043/19216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics