STRATEGIER SOM PÅVERKAR PATIENTERS FÖLJSAMHET TILL SELEKTIVA SEROTONIN ÅTERUPPTAGSHÄMMARE - EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

STRATEGIER SOM PÅVERKAR PATIENTERS FÖLJSAMHET TILL SELEKTIVA SEROTONIN ÅTERUPPTAGSHÄMMARE - EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title STRATEGIER SOM PÅVERKAR PATIENTERS FÖLJSAMHET TILL SELEKTIVA SEROTONIN ÅTERUPPTAGSHÄMMARE - EN LITTERATURSTUDIE
Author Feuk, Elin ; Nilsson, Karolina
Date 2015
English abstract
Background: WHO estimates that adherence to antidepressant medication is 40-70 percent, slightly higher for SSRIs. Non-adherence can lead to severe complications and in the worst case suicide. In order for nurses to better support patients, they need knowledge of strategies that can help improve patient adherence to their medical treatment. Aim: The aim of this literature study was to investigate the efficacy of strategies that affect adherence to the treatment with SSRI-medication for people with depression and/or anxiety. Method: The method involved a literature study consisting of ten articles some of which are qualitative and some of which are quantitative in approach. The articles for this study were found in CINAHL and PubMed. Findings: Two main categories were identified, Person-centered care with focus on knowledge of the SSRIs, the importance of a good healthcare relationship and patient information. The second main category, Interventions, focused on how adherence could be affected by having regular contact with healthcare professionals. The categories presented different strategies that can affect adherence to the SSRI-treatment. Conclusion: Strategies that affect adherence to SSRIs have been identified based on various professions. Strategies to make treatment more person-centred are required. More research is needed to develop and improve strategies that are useful for nurses to help patients achieve enhanced medication effect.
Swedish abstract
Bakgrund: WHO uppskattar att följsamheten till antidepressiva läkemedel är 40-70 procent, följsamheten är något högre till SSRI-preparatet. Försämrad följsamhet kan leda till allvarliga komplikationer och i värsta fall suicid. För att sjuk¬sköterskor ska kunna stödja patienter till förbättrad följsamhet behöver de kunskap om strategier som kan påverka följsamheten. Syfte: Syftet med litteratur-studien var att identifiera effekten av strategier som påverkar följsamheten vid behandlingen med SSRI-preparatet hos personer med depression och/eller ångest. Metod: Litteraturstudie består av tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna till den här studien har tagits från i CINAHL och PubMed. Resultat: Två huvudkategorier identifierades, Personcentrerad vård med fokusering på kunskap om SSRI-preparatet, vikten av en god vårdkontakt och tydlig information. Den andra huvudkategorin Interventioner uppmärksammade hur följsamheten kunde påverkas genom att ha regelbunden kontakt med vård-personal. Kategorierna presenterar olika strategier som kan påverka följsamheten med SSRI-behandlingen. Konklusion: Strategier som påverkar följsamheten till SSRI-preparatet har identifierats utifrån olika vårdprofessioner. Brister finns i hur strategier kan användas på lämpligast sätt för att behandlingen ska bli person-centrerad. Dock behövs mer forskning för att utveckla och förbättra strategierna som sjuksköterskor kan använda för att hjälpa patienter uppnå god effekt av SSRI-preparatet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Depression
Följsamhet
Sjuksköterskor
SSRI
Strategier
Vårdpersonal
Ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/19221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics