Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning

DSpace Repository

Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Från en annan(s) utsiktsplats : narrativt inriktade ansatser i specialpedagogisk forskning
Author Lang, Lena ; Lansheim, Birgitta ; Ohlsson, Lisbeth
Editor Barow, Thomas ; Östlund, Daniel ; Rosenqvist, Jerry
Date 2012
Swedish abstract
Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.
Link http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:512089/... (external link to publication)
Publisher Kristianstad University Press
Host/Issue Bildning för alla! : en pedagogisk utmaning
ISBN 978-91-979422-3-2
Pages 27-34
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19250 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics