Effective construction of data aggregation services in Java

DSpace Repository

Effective construction of data aggregation services in Java

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effective construction of data aggregation services in Java
Author Andersson, Fredrik ; Cedergren Malmqvist, Simon
Date 2015
English abstract
Large quantities of data are generated daily by the end users of various services. This data is often provided by different providers, which creates a fragmented market where the end users have to utilize multiple applications in order to access all of their data. This can be counteracted by the development of aggregation services that gather data from multiple services to a combined endpoint. The development of these kinds of services does however run the risk of becoming costly and time-consuming since new code is written for several projects even though large portions of the functionality is similar. To avoid this, established technologies and frameworks can be utilized, thereby reusing the more general components. Which of the technologies are the best suited, and thereby can be considered the most effective from a development perspective, can however be difficult to determine. This essay is therefore based on what can be considered an academic consensus through analysis of literature regarding earlier reasearch on the subject. Before the writing of the essay began a Java-based data aggregation service was developed, based on requirements from the company ÅF in Malmö. The purpose of this experimental implementation is to gather data from two separate services, and make them accessible on a unified endpoint. After the implementation was finished, work on the essay began. This consists of a literature review to investigate what technologies and frameworks that has been found best suited for this area of application by academic research. The results from this study are also used to analyze the extent of the correlation between the results and the requirements presented by ÅF regarding the experimental implementation. The literature review shows that the choices made by the company largely correlates with the technologies that the academic research has found best suited for this area of application. This includes OAuth 2.0 for authentication, JSON as a serialization format and REST for communications architecture. The literature review also indicates a possible gap within the available academic literature since searches regarding specific pieces of software related to the subject only results in a small amount of articles.
Swedish abstract
Stora mängder data genereras dagligen av slutanvändare hos olika tjänster. Denna data tenderar att tillhandahållas av olika aktörer, vilket skapar en fragmenterad marknad där slutanvändare måste nyttja flera programvaror för att ta del av all sin data. Detta kan motverkas genom utvecklandet av aggregeringstjänster vilka samlar data från flera tjänster på en enskild ändpunkt. Utveckling av denna typ av tjänster riskerar dock att bli kostsamt och tidskrävande, då ny kod skrivs för flera projekt trots att stora delar av funktionaliteten är snarlik. För att undvika detta kan etablerade tekniker och ramverk användas för att på så vis återanvända mer generella komponenter. Vilka av dessa tekniker som är bäst lämpade och således kan anses vara mest effektiva ur ett utvecklingsperspektiv, kan dock vara svårt att avgöra. Därför baseras denna uppsats på vad som genom analys av akademisk litteratur kan utläsas som ett akademiskt konsensus. Innan denna uppsats påbörjades utvecklades en Java-baserad dataaggeringstjänst baserad på krav från ÅF i Malmö. Denna experimentella implementation har som syfte att samla in data från två separata tjänster, och tillgängliggöra denna på en enskild ändpunkt. Efter att implementationen färdigställts påbörjades arbetet på uppsatsen. Denna består av en litteraturstudie för att undersöka vilka tekniker och ramverk som akademisk forskning funnit bäst lämpad för användningsområdet. Vidare används resultaten från studien även för att analysera i vilken grad dessa korrelerar med de krav som ÅF presenterade inför den experimentella implementationen. Litteraturstudien visar på att de teknikmässiga val som gjordes av företaget i stor utsträckning korrelerar med de tekniker som akademisk forskning funnit bäst lämpade för användningsområdet. Detta innefattar bland annat OAuth 2.0 för autentisering, JSON som serialiseringsformat samt REST som kommunikationsarkitektur. Vidare visar denna litteraturstudie på en eventuell lucka inom den tillgängliga litteraturen, då sökningar kring specifika programvaror relaterade till området endast resulterar i en mindre mängd artiklar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Java
REST
JSON
XML
OAuth
OAuth 2.0
Serialization
Data aggregation
Authentication
Authorization
Handle http://hdl.handle.net/2043/19264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics