Att minska risken för källaröversvämning i enskilda fastigheter med ett separerat avloppssystem - Förslag på tekniska anpassningsåtgärder i befintliga fastigheter

DSpace Repository

Att minska risken för källaröversvämning i enskilda fastigheter med ett separerat avloppssystem - Förslag på tekniska anpassningsåtgärder i befintliga fastigheter

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att minska risken för källaröversvämning i enskilda fastigheter med ett separerat avloppssystem - Förslag på tekniska anpassningsåtgärder i befintliga fastigheter
Author Arnaout, Khaled
Date 2015
English abstract
The public sewer system previously wasn´t affected by normal rain and it´s pipeline capacity was never really overloaded. Last year’s intense and long duration rain has seriously tested the pipelines revealing it´s incapacity handling the amount of water resulting of heavy intensive rain, resulting in basement flooding not experienced before. While accumulated knowledge, improvements and maintenance accessible has prevented most flooding, the governing body insists on the individual property owner’s responsibility fixing errors and shortcomings of their system to avoid and reduce the risk of basement flooding during local intense precipitations. For this reason, this thesis main focus will be on presenting the various existing technical solutions for individual properties. The technical solutions will be ones applicable to properties with a separated sewer system only. I have also taken in consideration that the properties in question are connected to a combined sewer system or a duplicate sewer system. The empirical study is based on a case study where the author visits a property affected by flooding. The purpose of the case study was connecting the theory gained through the literature and to nuance, deepen and develop theories explaining why the properties where hit by flooding and if possible clarify which technical improvements could be implemented hindering it from happening again. The flooding was caused by back pressure in the wastewater part of the duplicate system. This was in turn caused by two incorrectly connected hard surfaces (Courtyard and cellar stairs). This, together with the overload of rainwater on the public sewer network from the higher lying storm drain system to the lower lying wastewater system lead to flooding. Solution: Installing a Backwater valve on the wastewater system, disconnecting the well in the courtyard pumping up the surface water to maximum and letting it fall from there into a stormwater drain.
Swedish abstract
Den på senare år ökade regnintensiteten och varaktigheten vid lokala och intensiva korttidsregn har gett upphov till att stora delar av det allmänna avloppsledningsnätet, som tidigare klarat av normala regn utan att ledningsnätet kapacitet överskrids, inte klarar av att hantera de enorma mängderna vatten som uppstår i ledningssystemet. Detta har resulterat i att ett flertal fastigheter som tidigare inte haft några problem med källaröversvämningar, drabbats av baktrycksrelaterade källaröversvämningar vid regn som överskrider det regn som det allmänna avloppsledningsnätet dimensionerades för. Den samlade erfarenheten som kommuner i olika delar av landet har av arbetet mot baktrycksrelaterade källaröversvämningar, är att kontinuerliga förbättringar och förnyelser av det befintliga avloppsledningsnätet bidrar till att många källaröversvämningar undviks, men samtidigt menar de att enskilda fastighetsägare har ett ansvar att åtgärda fel och brister på sina egna ledningar för att minska risken för källaröversvämningar vid regn som överskrider det dimensionerande regnet. Det huvudsakliga syftet med detta arbete har varit att, beroende på orsaken eller orsakerna till översvämningen, redogöra för olika tekniska anpassningsåtgärder som fastighetsägare kan sätta in i enskilda fastigheter, för att minska risken för källaröversvämningar vid regn som överskrider det dimensionerande regnet. Då denna studie endast behandlar fastigheter med ett separerat avloppssystem, har de tekniska anpassningsåtgärderna anpassats till fastigheter med denna systemtyp. Vidare har hänsyn tagits till att fastigheter med denna systemtyp antingen är anslutna till ett kombinerat eller duplikat avloppssystem i gatan. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där litteraturstudien kompletterats med en fallstudie med tillhörande studiebesök på en översvämningsdrabbad fastighet. I litteraturstudiens inledningsfas var huvudmålet att klargöra vilka relevanta teorier med tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar som avhandlats i tidigare forskning, vetenskapliga rapporter och artiklar samt facklitteratur. Den efterföljande fallstudien hade huvudmålet att nyansera, fördjupa och utveckla teorier för orsaken till varför fastigheter drabbas av källaröversvämningar vid lokala och intensiva korttidsregn och vilka tekniska anpassningsåtgärder som kan sättas in för att minska risken för framtida källaröversvämningar. Resultaten från fallstudien visade att den översvämningsdrabbade fastigheten drabbades av en baktrycksrelaterad källaröversvämning orsakad av baktryck i spillvattendelen i duplikatsystemet. Då baktryck i det allmänna spillvattensystemet är ovanliga, var en i sammanhanget viktig fråga vad som var orsaken till baktrycket i samband med det korta intensiva regnet. De bakomliggande orsakerna till detta visade sig vara att fastigheten har två felkopplade hårdgjorda ytor, en hundratrettio kvadratmeter stor innergård utan överbyggnad samt en källartrappa om några kvadratmeter utan tak ovanför sig, som avledde stora tillskottsvattenmängder till fastighetens spillvattenservis vid det kraftiga regnovädret. Detta tillsammans med överläckaget av dagvatten på det allmänna avloppsledningsnätet från de högre liggande dagvattenledningarna till de lägre liggande spillvattenledningarna, gav upphov till att kapaciteten hos det allmänna spillvattensystemet överskreds, med källaröversvämning som följd. De tekniska anpassningsåtgärderna som har föreslagits är bland annat att installera en backventil på spillvattenservisen i en utgångsbrunn intill fastigheten för att underlätta inspektion och underhåll samt att koppla bort brunnen på innergården från spillvattenledningen och istället pumpa upp dagvattnet till den maximala uppdämningsnivån och därifrån låta det falla med självfall till en dagvattenbrunn.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Källaröversvämning
Separerat avloppssystem
Tekniska anpassningsåtgärder
Baktryck
Tillskottsvatten
Uppdämningsnivå
Överläckage
Duplikatsystem
Separatsystem
Kort och intensivt regn
Handle http://hdl.handle.net/2043/19273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics