Sjuksköterskans rapportering - en risk för patientsäkerheten? En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av rapportering

DSpace Repository

Sjuksköterskans rapportering - en risk för patientsäkerheten? En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av rapportering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans rapportering - en risk för patientsäkerheten? En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av rapportering
Author Lorentzon, Marina ; Östlund, Amanda
Date 2015
English abstract
Background: The shift report is a valuable tool for nurses and other health care professionals, which is used on a daily basis. The handover can be delivered both verbally and in writing. There are structured communication tools, such as SBAR, which are recommended for use by health care professionals by WHO and Socialstyrelsen. The shift report is a risky element from a patient safety perspective and there is some or considerable need for improvement. Aim: To enlighten nurses’ experiences of handover. Method: The literature review includes eleven qualitative studies. The search was done in the databases PubMed, Cinahl, Scopus and PsycInfo. The articles have been read, quality controlled and analysed. In the content analysis 127 codes were found and placed into categories and themes. Result: Two themes and eight categories emerged. The theme organisation and structure showed that a communication structure was requested, the organisation did not prioritise handover, and high workload as well as stress had a negative effect on the handover. The theme relationships and disturbing elements showed that there were differences in the handover between an experienced and an unexperienced nurse, interruptions and other disturbing elements, such as questions in the middle of the shift report, had a negative effect on the handover, and, finally, that trust was a contributing factor for a successful shift report. Conclusion: The handover was valued since it helped the nurses to prioritise and to plan their day. It showed that there were risks for the patient safety with the shift report. It also showed what the nurses’ characterise as a good handover. When deficiencies emerged, the patient safety was jeopardised and so was the possibility for good nursing.
Swedish abstract
Bakgrund: Rapporten är ett värdefullt verktyg för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och används dagligen. Rapporteringen kan ske både muntligt och skriftligt. Det finns strukturerade kommunikationsverktyg, såsom SBAR. Både WHO och Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonalen ska använda SBAR. Rapporteringen är ett riskfyllt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv och det finns visst eller stort förbättringsbehov. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av rapportering. Metod: Litteraturstudien inkluderar elva kvalitativa studier. Databassökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus och PsycInfo. Artiklarna har lästs, kvalitetsgranskats med en modifierad granskningsmall och analyserats. I innehållsanalysen framkom 127 koder som placerades i kategorier och slutligen i teman. Resultat: Två teman och åtta kategorier togs fram. Under temat organisation och struktur framkom det att kommunikationsstruktur efterfrågades vid rapportering, organisationen prioriterar inte rapporteringen och hög arbetsbelastning och stress påverkade rapporteringen negativt. Under temat relationer och störande moment framkom det att skillnader fanns mellan den erfarna och oerfarna sjuksköterskans rapport, avbrott och andra störande moment såsom frågor mitt i rapporteringen påverkade rapporten negativt samt att tillit var en bidragande faktor för en lyckad rapport. Konklusion: Rapporteringen var värderad eftersom den hjälpte sjuksköterskorna att prioritera och planera arbetsdagen. Det framkom att det fanns risker för patientsäkerheten vid rapporteringen. Det kom även fram vad sjuksköterskorna karaktäriserar som en bra rapportering. När det förekom brister äventyrades patientsäkerheten och möjligheten till god omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Omvårdnad
Patientsäkerhet
Patientöverlämning
Rapportering
Sjuksköterska
Handover
Nurse
Nursing care
Patient safety
Shift report
Handle http://hdl.handle.net/2043/19294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics