Kommunikation i förskolan

DSpace Repository

Kommunikation i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation i förskolan
Author Limås, Emelie ; Malmgren, Rasmus
Date 2015
Swedish abstract
Studiens syfte är att belysa föräldrars och förskollärares tankar och åsikter om den dagliga kommunikationen. Vi har utgått ifrån tre frågeställningar i studien; • Vilket innehåll tar förskollärare och föräldrar upp i den dagliga kommunikationen? • Vad är det viktigaste i de informella samtalen vid lämning och hämtning enligt föräldrar och förskollärare? • Vilken syn har förskollärare och föräldrar på delaktighet och inflytande? Vi har använt oss av deliberativa samtal som en kommunikativ teori. Deliberativa samtal är en teori som används inom utbildning och det är därför den var intressant för oss att använda. Studien har en grund i material från enskilda intervjuer. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod, då vi vill se mönster, samband, skillnader och likheter. Resultatet visar på föräldrars syn på betydelsen av att vara med i deras barns vardag på förskolan, där kommunikation och information är viktig. Centrala slutsatser av studien är att kommunikation är av stor betydelse i förskolan och för att kommunikation ska fungera mellan pedagoger och föräldrar behövs en öppenhet, ärlighet och lyhördhet. Informationen som föräldrarna får och förskollärare ger kan både vara av praktisk och unik karaktär. Information av praktisk karaktär handlar om det som händer varje dag och är en del av rutinen, hur barnen ätit, sovit eller om toalettsituationen. Med unik karaktär menas information om speciella händelser som inte händer varje dag. Föräldrarna vill vara delaktiga och få möjlighet till inflytande men de vill vara det på sitt sätt och sina villkor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Förskola
Föräldrar
Delaktighet
Dialog
Information
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/19308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics