Nationella ämnesprovet i matematik som underlag för betygsättning

DSpace Repository

Nationella ämnesprovet i matematik som underlag för betygsättning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nationella ämnesprovet i matematik som underlag för betygsättning
Author Matjani, Kastriot
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 9 använder sig av de nationella proven när de betygsätter elever i ämnet matematik. Det som jag också vill ta reda på är hur lärares betygsättning påverkas av de nationella provens resultat och vilka pedagogiska problem som uppstår i samband med de nationella proven i matematik. Denna undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer med fyra matematiklärare. Resultatet från intervjuerna analyserades och befanns omfatta följande huvudteman: 1. Omfattning av nationella proven i relation till vad de ger, 2. Styrning och anpassning, 3. Likvärdighet, 4. Moraliska och pedagogiska perspektiv och 5. Mäter de nationella proven rätt saker? Det framkom att lärarnas inställning till användandet av det nationella provet och den slutliga betygsättningen var mycket olika. Deras utsagor har jämförts med det som uttrycks i styrdokumenten och aktuell bedömningsforskning och jag resonerar kring ifall lärarnas inställningar är i linje med Skolverkets intentioner eller inte.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject nationella prov, matematik, betygsättning, bedömning, slutbetyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/19350 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics