UPPLEVELSER AV ATT TVÅNGSVÅRDAS PÅ SÄRSKILT UNGDOMSHEM - En textanalys av ungdomars egna skrifter och dikter.

DSpace Repository

UPPLEVELSER AV ATT TVÅNGSVÅRDAS PÅ SÄRSKILT UNGDOMSHEM - En textanalys av ungdomars egna skrifter och dikter.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title UPPLEVELSER AV ATT TVÅNGSVÅRDAS PÅ SÄRSKILT UNGDOMSHEM - En textanalys av ungdomars egna skrifter och dikter.
Author Rosberg, Nicolina
Date 2015
English abstract
This qualitative essay investigates young people’s experiences of being placed at a social care institution against their will. The aim of this study is to mediate a better understanding for how these adolescents comprehend and feel about the compulsory care that they are given and all that it involves. The research question is: What feelings and experiences can be identified among adolescents who are placed at a social care institution and treated against their will? A total of 314 poems written by the adolescents themselves have been analysed. Which have all been published at The National Board of Institutional Care (in Swedish SiS.) The method that has been used is a thematic textual analysis. The results show that the most common themes among the adolescent’s poems were: Enlightenment and lessons, the importance of family, hope, damaging impacts caused by the institution’s coercion and isolation, hate and hopelessness. Conclusions made from this study, is that coercion care seems to be associated with a variety of negative effects on the individual and his or her future development. Recommendations are that there should be a broader focus on integration, rehabilitation and the life outside the institution, ad that coercion care should be used with caution. Further research needs to be done of the effectiveness of coerced treatment in a long-term perspective.
Swedish abstract
Denna kvalitativa uppsats undersöker ungdomars upplevelser av att tvångsvårdas på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SiS). Syftet är att förmedla en bredare förståelse för hur ungdomarna upplever placeringen och sin livssituation. Studiens frågeställning är: Vilka centrala teman vad gäller känslor och upplevelser, kan identifieras bland tvångsvårdade ungdomars texter? Materialet i studien baseras på totalt 314 texter och dikter, publicerade på SiS hemsida, och som ungdomarna själva författat. Analysmetoden som har använts är tematisk textkondensering. Resultaten visar att de mest centrala teman som identifierades var: Insikt och lärdomar, anhörigas betydelse, framtidstro, negativa konsekvenser av tvång och isolering, samt hat och hopplöshet. Avslutningsvis diskuteras större prioritering av social återanpassning och eftervård för den unge, med slutsatsen att tvångsvård borde användas med försiktighet på grund av de negativa konsekvenser på individen som vården kan medföra. Det konstateras slutligen att det behövs mer forskning och uppföljning kring tvångsvårdens effekter på individen och dennes utveckling, ur ett mer långsiktigt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Känslor, SiS, tvångsvård, unga lagöverträdare, ungdomsvård, upplevelser.
Handle http://hdl.handle.net/2043/19374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics