Kriget mot terrorism: En systematisk litteraturstudie om politisk personlighetsprofilering av ledare för terroristorganisationer.

DSpace Repository

Kriget mot terrorism: En systematisk litteraturstudie om politisk personlighetsprofilering av ledare för terroristorganisationer.

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Kriget mot terrorism: En systematisk litteraturstudie om politisk personlighetsprofilering av ledare för terroristorganisationer.
Author Minic, Johanna
Date 2015
English abstract
As it occur an increasing number terrorist attacks around the world, and terrorism has become one of the greatest threats against the national security in modern times, it is of great importance to try to understand and constrain the appearance of terrorism. A strategy to prevent future terrorist attacks is to stay one step ahead and thus prevent attacks before they occur. Profiling of leaders of terrorist organizations may be a way for the police, military and intelligence services, to get indications that something is about to happen, and thereby be able to implement interventions to prevent the attacks. To identify and understand how leaders think and behave can be crucial in the prevention of future attacks and the destruction of terrorist organizations. The importance of a leader has been proved to be of great importance regarding the decision making process within a group or organization. Political personality profiling of leading figures is a kind of description of a leader's personality from which one can make predictions about future behavior and decisions. This thesis is based on the assumption that motives can help to explain the behavior and the decisions of a leader. Political personality profiling of leading figures could very well be used in the prevention of future terrorists attacks if it’s based on the assumption that predictions refers to X increase the risk for Y. So it is possible to predict human behavior if one talks in terms of risks and probabilities.
Swedish abstract
Då det inträffar allt fler terroristattacker runt om i världen och terrorismen har kommit att bli ett av de största hoten mot den nationella säkerheten i modern tid, är det av stor vikt att försöka förstå och motverka uppkomsten av terrorism. En strategi för att förhindra framtida terroristattacker är att ligga steget före och på så sätt förhindra attacker innan de inträffar. Profilering av ledare för terroristorganisationer kan vara ett sätt för polis, militär och underrättelsetjänster att på förhand få indicier på att något är på väg att hända och därmed utveckla åtgärder för att förhindra det. Att kartlägga och förstå hur en ledare tänker och beter sig kan vara avgörande i förhindrandet av framtida attacker och motverkandet av terroristorganisationer. Betydelsen av en ledare har visat sig vara av stor vikt gällande beslutsfattandet inom en grupp eller organisation. Politisk personlighetsprofilering av ledargestalter är en slags kartläggning av en ledares personlighet från vilket man sedan kan göra prediktioner om framtida beteende och beslut. Denna uppsats har utgått ifrån antagandet om att motiv kan förklara ledargestalters beslut och beteende. Politisk personlighetsprofilering av ledargestalter kan mycket väl användas i förebyggandet av framtida terroristattacker om det sker utifrån antagandet om att prediktion syftar till att beskriva att X ökar risken för Y. Det går följaktligen att förutsäga mänskligt beteende om det talas i termer av risker och sannolikheter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject Ledarskap
Motiv
Personlighet
Politisk personlighetsprofilering
Situationella handlingsteorin
Terrorism
Leadership
Motives
Personality
Political personality profiling
Situational action theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/19376 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics