Förskollärares tankar kring litteraturen och litteraturens fysiska plats i förskolan

DSpace Repository

Förskollärares tankar kring litteraturen och litteraturens fysiska plats i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares tankar kring litteraturen och litteraturens fysiska plats i förskolan
Author Borgström, Rebecka
Date 2015
Swedish abstract
Abstract Studiens syfte handlar om att belysa förskolepersonalens kunskap och reflektioner kring litteratur och miljöns påverkan av förskolebarnen. Studien som har genomförts är en kvalitativ studie med enkätundersökning. Valet av enkätundersökning grundar sig på att få ett bredare perspektiv av förskolepersonalens reflektioner kring litteraturen och miljön, där enkätundersökningen skickades ut till sex förskolor i Skåne. Det samlades in 30 besvarade enkäter ifrån olika yrkestitlar såsom förskollärare, barnskötare och lärare 6 – 12 år. Studien tar avstamp i frågeställningarna: vad anser förskolepersonalen kring hur deras litterauranvändning påverkar förskolebarnen och vad anser förskolepersonalen kring deras miljö i läshörnan förhåller sig till förskolebarnen? Studien har synliggjort att på varje studerad förskola finns en läsmiljö som tar avstamp i förskolepersonalens kunskap, reflektioner och åsikter kring miljö och litteratur i relation till förskolebarnen. Studien visar att läsmiljön används minst en gång per dag av de flesta deltagande förskolepersonal. I enkätsvaren finns det tre urskiljbara grupper angående barnlitteraturens påverkan av barnen. Jag har valt att kalla de tre grupperna för; positiv inställning, negativ inställning och neutral inställning. Förskolepersonalen benämnde önskemål om förändrad läsmiljö. Förändringarna berörde allt ifrån små förändringar såsom en ny soffa till de mer drastiska förändringar som utbyggnad och enskilda rum. Jag har valt att namnge ett generellt namn för deltagarna i undersökningen då alla är kvinnliga, ordet är förskolepersonal och henne.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/19388 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics