Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande

DSpace Repository

Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande
Author Alfredsson, David ; Alfredsson, Viktoria
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogerna ser på barn, barnens inflytande i förskolan, vad som påverkar barns inflytande enligt pedagogerna och hur deras syn på barn påverkar barnens inflytande i förskolan. Vår studies frågeställningar är: Hur ser pedagogerna på barn? Vad betyder inflytande enligt pedagogerna? Vad är det som påverkar barnens inflytande enligt pedagogerna? Vi använder oss av Sommers (2005) teorier om sätt att se på barns kompetens för att relatera till pedagogernas barnsyn. Vår studie är av kvalitativ art och vi intervjuade åtta pedagoger med målet att få deras syn på barns möjligheter till inflytande för att sedan jämföra svaren med hjälp av fenomenografi. Alla våra respondenter var överens om att det främst är pedagogen som ger och tar inflytande. Andra faktorer som påverkar barns inflytande är miljön och resurstillgång/brist. Vi kom fram till att barns inflytande mest verka bero på pedagogens inställning till hur mycket inflytande barn bör ha. Vi konstaterar också att pedagoger som är trygga i sin arbetsroll främjar inflytande och att det är viktigt för arbetslaget att diskutera sina tankar om inflytande och lösningar på hinder till inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barnsyn
kompetens
inflytande
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics