Svenskt medborgarskap : reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv

DSpace Repository

Svenskt medborgarskap : reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Svenskt medborgarskap : reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv
Author Spång, Mikael
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Date 2015
English abstract
This report sheds light over the changes that have taken place in citizenship regulations in the Scandinavian countries. It discusses differences in terms of liberalisation versus restrictions. Liberalisation (simplified rules to make it more easy to become citizen) and restrictrions (tougher rules) tell us something about how open or closed the political community is for new members. The easier it is to become a member, the more open is the political community in this regard. While the Swedish development is characterized by liberalisation over a longer period of time, the trend is the opposite in Denmark with increasing restrictions. Norway stands overall in between Sweden and Denmark, in some ways more similar to Sweden up until the end of the 1980s and more similar to Denmark during the last 10-15 years. The study is of relevance for current policy development inter alia as it shows how regulations have emerged and developed over time. Thereby the study facilitates our understanding of the political processes and considerations that may explain the design of citizenship rules. Its relevance also lies in the highlighting of the importance of citizenship rules from a democratic perspective. Citizenship allows equal opportunity for political influence as expressed in the right to vote in national elections. Citizenship brings security, including the option to leave as well as to return to the country of citizenship. Citizenship is symbolically important since it signifies an acknowledgement that a person is a full member of society.
Swedish abstract
Denna rapport belyser förändringarna i de skandinaviska ländernas medborgarskapsreglering och diskuterar skillnaderna i termer av liberalisering och restriktivitet. Liberalisering (förenklade regler så det blir lättare att bli medborgare) och restriktivitet (skärpta regler) säger även något om hur pass öppen eller sluten den politiska gemenskapen är för nya medlemmar. Ju enklare det är att bli medborgare, desto öppnare är den politiska gemenskapen i detta avseende. Medan den svenska utvecklingen kännetecknas av liberalisering under längre tid är utvecklingen i hög grad den motsatta i Danmark med ökad restriktivitet. Norge intar överlag en mellanposition mellan Sverige och Danmark, på några sätt mer likt Sverige fram till 1980-talets slut och mer likt Danmark under de senaste tio till femton åren. Studien är relevant för den aktuella policyutformningen bland annat för att den visar hur lagstiftningen vuxit fram och förändrats över tid. Därmed kan vi nå en bättre förståelse för de politiska processer och överväganden som förklarar utformningen av medborgarskapsreglerna. Relevansen ligger också i att tydliggöra den betydelse som regler för medborgarskap har ur ett demokratiskt perspektiv. Medborgarskapet ger en likvärdig möjlighet till politisk påverkan uttryckt i rösträtten i nationella val. Medborgarskap ger också trygghet, bland annat som en följd av att medborgare har rätt att lämna men också komma tillbaka till det land de är medborgare i. Medborgarskapet är symboliskt viktigt då det utgör ett erkännande av att man är en del av samhället fullt ut.
Publisher Delegationen för migrationsstudier
Series/Issue Delegationen för migrationsstudier;2015:5
ISBN 978-91-88021-02-1
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics