Den pedagogiska miljöns betydelse för förskolebarns möte med flerspråkighet

DSpace Repository

Den pedagogiska miljöns betydelse för förskolebarns möte med flerspråkighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den pedagogiska miljöns betydelse för förskolebarns möte med flerspråkighet
Author Nilsson, Jenny
Date 2015
Swedish abstract
Den här studien handlar om flerspråkighet i förskolan. Syftet med studien är att belysa hur barn samspelar med den pedagogiska miljön, ur ett flerspråkigt perspektiv. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: ” Vilka möjligheter har barnen till flerspråkighet i den pedagogiska miljön?”, ”Hur samspelar barnen med den pedagogiska miljön, ur ett flerspråkigt perspektiv?” och ”Är den pedagogiska miljön, ur ett flerspråkigt perspektiv, tillgänglig för alla barn?” Det empiriska materialet som ligger till grund för studien har samlats in på tre olika förskoleavdelningar genom kvalitativa observationer, informella intervjuer samt dokumentation av den fysiska miljön med hjälp av fotografier. Materialet har sedan analyserats utifrån Nordin-Hultmans teori. Resultatet visar att barn och vuxna använder sig av sin flerspråkighet i den vardagliga verksamheten men på de avdelningar där det flerspråkiga materialet finns tillgängligt för barnen ökar användandet av olika språk. Detta pekar på att utformningen av den pedagogiska miljön har betydelse för barns möjlighet till flerspråkighet. Slutsatsen som dras är att en god atmosfär i verksamheten, personal med samma modersmål som barnen samt personal som visar intresse för de olika språken inte räcker för att barnen dagligen ska möta sina olika språk utan barnen måste också ha tillgång till det fysiska materialet i en tillåtande miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
pedagogisk miljö
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics