"... så det är utmaningen i vårt jobb, att följa tiden..." En studie om förskollärares tankar kring professionsutveckling

DSpace Repository

"... så det är utmaningen i vårt jobb, att följa tiden..." En studie om förskollärares tankar kring professionsutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "... så det är utmaningen i vårt jobb, att följa tiden..." En studie om förskollärares tankar kring professionsutveckling
Author Blomgren, Victor
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete var att försöka undersöka hur några förskollärare som alla utbildade sig innan införandet av Läroplan för förskolan 98, uppfattar yrkets professionella utveckling. Med införandet av en läroplan ville regeringen höja kvalitén och likvärdigheten, detta förstärktes sedan också med revideringen som kom 2010. Revideringen innebär att förskollärarna nu har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. År 2011 började också steget mot att förskollärare ska ha behörighet och legitimation. Från juli 2015 är det endast legitimerade förskollärare som får ansvara för undervisningen i förskolorna. Jag intervjuade sju förskollärare som alla gått sin utbildning innan 1998. Mitt val av metod blev kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Utifrån teorin och tidigare forskning i ämnet professionalitet i förskolan blev mina val av centrala begrepp barnsyn, professionalitet, kvalité och likvärdighet. Detta var begrepp som återkom i tidigare forskning kring förskolläraryrkets professionella utveckling tyckte jag mig se. Mitt syfte blev aktuellt när jag läste om att Malmö kommun hade beslutat att alla förskolor likvärdighet ska gås igenom och därför hade de anställt fem kvalitetsstödjare vars uppdrag var att åka ut till Malmös alla förskolor för att prata med förskolorna kring detta (kvalitetsstödjare, 150405). Jag intervjuade en av dessa fem för att höra hur de såg på de centrala begrepp som mitt arbete har. Denna intervjun gjorde jag i syfte att få mer insikt i ämnet. Mitt resultat och slutsats är att förskollärarna upplever att införande av läroplanen har inneburit ökad professionalitet. Även om inte alla sju förskollärare hade samma syn på begreppen likvärdighet och kvalité så hade de barnen i fokus, barnen fick vara med och påverka. Detta utifrån att deras barnsyn var förändrad i och med införandet av läroplan vilket de också påpekade. Kvalitetsstödjarna menade att likvärdiga förskolor just innebär att barnen ska få vara med och påverka. En annan slutsats är att vidareutbildning är viktig för förskollärarna. Watts (2009) såg i sin studie att de som jobbar med yngre barn lätt ger upp om att vidareutbilda sig. De förskollärarna jag intervjuade pratade varmt om att ta eget ansvar för vidareutbildning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Barnsyn, Förskollärare, Kvalité, Likvärdighet, Profession
Handle http://hdl.handle.net/2043/19415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics