Förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek

DSpace Repository

Förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek
Author Wickström, Sandra
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka fyra förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har jag baserat studien på fyra intervjuer med verksamma förskollärare. De har alla olika lång yrkeserfarenhet. De är verksamma inom samma rektorsområde och har olika erfarenheter inom barnomsorgen. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod och har valt att utgå ifrån den semi-strukturerad intervjumetoden. Jag utgår från det sociokulturella perspektivet och de centrala begreppen i analysen är proximala utvecklingszonen, kommunikation och interaktion. I studiens resultat framkommer det att pedagogernas medverkan främjar barns utveckling inom varierande områden såsom socialt samspel. Det framgår även att verksamhetens miljö har en stor påverkan på pedagogers medverkan i barns lek. Resultatet belyser även att materialet på avdelningen bör vara tilltalande för både barn och vuxna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Förskollärare
Lek
proximal utvecklingszon
kommunikation
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/19431 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics