"Vi" och "Dom" - en kritisk bildanalys av Sydsvenskans porträttering av den etniska minoritetsgruppen romer

DSpace Repository

"Vi" och "Dom" - en kritisk bildanalys av Sydsvenskans porträttering av den etniska minoritetsgruppen romer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Vi" och "Dom" - en kritisk bildanalys av Sydsvenskans porträttering av den etniska minoritetsgruppen romer
Author Florén, Sofia
Date 2015
English abstract
Aim of this thesis is to try to increase the Bachelors of Graphic Design awareness of how images and image selec- tion can affect the public discourse, so graphic designers can be critically aware as professionals, when we layout and select images. The essay examines how the regional newspaper Sydsvenskan is representing the Roma as an ethnic minority through its choice of images. The analyzed images were published in Sydsvenskan within the period 2014-01-01 to 2014-12-31. The image analysis has been done with the intention to answer the following questions: 1.) How are differences between the roma minority and the majority population discouraged or encouraged by Sydsvenskans portraiture? 2.) What conveys the images in Sydsvenskan of the ethnic minority Roma, based on deno- tation and connotation? The theoretical framework is based on discourse analysis and include problematization of the concepts of identi- ty, ethnicity and racism and raises awareness of how the media reporting on ethnic minorities tend to look like. The method is defined to the semiotic analysis with a focus on the exploration of the images denotative (descriptive) and connotative (interpreted) meaning. The analysis revealed several cases where the portrayal of the etnic minority Roma were different from the portrayal of the majority population, which can create a difference in how the two groups are perceived by the public. The results indicate that Sydvenskans portraiture, during the collection period, risk to encourage differences between etnic minority Roma and the majority population.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att att öka grafiska designers med- vetenhet kring hur bilder och bildval kan påverka allmän- heten och den diskurs som förs i samhället, så att grafiska designers kan vara kritiskt medvetna i vårt yrke då vi lay- outar och väljer bildmaterial. Uppsatsen granskar hur den regionala tidningen Sydsvenskan representerar romer som etnisk minoritet genom sina bildval. Bilderna som analyse- rats har publicerats i Sydsvenskan inom perioden 2014-01- 01 till 2014-12-31. Bildanalysen har gjorts med intentionen att svara på följande frågeställningar: 1.) Hur motverkas eller främjas skillnader mellan romer och majoritetsbefolk- ningen av Sydsvenskans porträttering? 2.) Vad förmedlar bilderna i Sydsvenskan om den etniska minoriteten romer, utgående från denotation och konnotation? Den teoretiska referensramen utgår ifrån diskursanalys och inbegriper problematisering av begreppen identitet, etnicitet och rasism samt uppmärksammar hur den gene- rella mediarapporteringen kring etniska minoriteter brukar se ut. Metoden är definierad till semiotisk bildanalys med fokus på utforskandet av bildernas denotativa (beskrivan- de) och konnotativa (tolkade) betydelse. Analysen visar på flera fall där porträtteringen av den romska minoritetsbe- folkningen skiljer sig från porträtteringen av majoritets- befolkningen, något som kan skapa en skillnad i hur de två grupperna uppfattas av allmänheten. Det resultatet indikerar att Sydvenskans porträttering under den aktuella insamlingsperioden riskerar att främja skillnader mellan romer och majoritetsbefolkningen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 71
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
semiotik
grafisk design
etnicitet
identitet
romer
rasism
media
Handle http://hdl.handle.net/2043/19446 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics