KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES MELLITUS TYP 2 - en litteraturstudie

DSpace Repository

KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES MELLITUS TYP 2 - en litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES MELLITUS TYP 2 - en litteraturstudie
Author Evertsson, Malin ; Tugiaeva, Irina
Date 2015
English abstract
Objective: The aim of the study was to elucidate women’s experiences of living with diabetes mellitus type 2. Background: Diabetes mellitus type 2 is a widespread public health problem in the world. Person-centered care is necessary to achieve good treatment results. The ability to manage and understand the disease is crucial for patient’s adherence to treatment recommendations. Earlier studies show that diabetes affects women's lives both physically and mentally. With a research that is focused on how women experience their illness a deeper understanding of the healthcare providers would be reached which could lead to better conditions for the person-centered care. Method: This literature review was based on 10 qualitative studies. Data collection was conducted via PubMed, CINAHL and PsycINFO. Content analysis had been made by inspiration from Graneheim and Lund's method. Results: The content analysis resulted in five main categories: Emotional experience, Experience of requirements, Experience of resistance, Experience of priorities and Experience of support. Conclusion: The women’s experiences of living with DMT2 were personal but the similarities could be discerned. For the most of women the disease was linked to difficult emotions. The reason why women felt bad of their diabetes could be due to several factors - both biological and living conditions, and not least the standards that affect the role of women in society. A woman's ability to manage the disease demands and feel meaningfulness in life despite the disease affected the experience of living with DMT2.
Swedish abstract
Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en utbredd folksjukdom i världen. Personcentrerad vård är nödvändig för att nå goda behandlingsresultat. Patientens förmåga att hantera och förstå sjukdomen är avgörande för dennes följsamhet till behandlingsrekommendationerna. Tidigare studier visar att diabetes påverkar kvinnors liv både fysiskt och psykiskt. Forskning kring hur kvinnor upplever att leva med sin sjukdom skulle ge djupare förståelse hos vårdgivaren vilket kunde leda till bättre förutsättningar för personcentrerad vård. Metod: Denna litteraturstudie baseras på 10 kvalitativa studier. Datainsamling genomfördes via databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Innehållsanalys gjordes med inspiration från Graneheim och Lundmans metod. Resultat: Dataanalysen resulterade i fem kategorier: Känslomässig upplevelse, Upplevelse av krav, Upplevelse av motstånd, Upplevelse av prioriteringar och Upplevelse av support. Konklusion: Kvinnors upplevelser av att leva med DMT2 var personliga men likheter gick att urskilja. Sjukdomen väckte för det mesta svåra känslor. Orsaken till att kvinnor mådde dåligt av sin diabetes kunde bero på flera olika faktorer – såväl biologiska som livsvillkor och inte minst de normer som påverkade kvinnans roll i samhället. Kvinnans förmåga att hantera sjukdomens krav och känna meningsfullhet i livet trots sjukdomen påverkade upplevelsen av att leva med DMT2.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Diabetes mellitus typ 2, kvinnor, litteraturstudie, personcentrerad vård, upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics