A Clockwork Childhood - an ethnographic study of a preschool in São Paulo

DSpace Repository

A Clockwork Childhood - an ethnographic study of a preschool in São Paulo

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title A Clockwork Childhood - an ethnographic study of a preschool in São Paulo
Author da Rocha, Max ; Hülphers, Jakob
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans dagliga verksamhet formas och möjliggörs av tidsliga och rumsliga förutsättningar. Vi har närmat oss detta ämne genom att observera två klasser, en med fyra- och en med femåringar, på en stor förskola i São Paulo, Brasilien. Genom att fokusera på hur rum, scheman, rutiner, regler, material och normer samverkar till att forma denna förskola som en institution, vill vi undersöka barns och vuxnas möjligheter att skapa och omförhandla tid och rum inom förskolan. Vi har valt att undersöka detta genom en etnografisk ansats, där vi främst samlat in fältanteckningar som vi tolkat och diskuterat i förhållande till ett institutions- och aktörsperspektiv. Med stöd i Foucaults teorier om disciplinär makt, där den tidsliga och rumsliga organiseringen av institutioner diskuteras i relation till människors tankar, handlingar och kroppens rörelser, har vi analyserat våra fältanteckningar som uttryck och förhandlingar av normer och makt. För att tydligare få syn på dessa processer har vi speglat våra observationer mot ett urval av skandinavisk förskoleforskning som diskuterar makt och normer. Genom att återknyta till denna forskning och betona vår bakgrund inom en svensk förskoletradition, har vi försökt lyfta vår analys till att diskutera hur den tidsliga och rumsliga organiseringen i förskolor alltid genomsyras av särskilda maktrelationer och normer. Resultatet av vår analys visar på en tydlig kollektiv norm i de brasilianska förskolegrupperna. Organiseringen av tid och rum vilar på klassen som kollektiv enhet, där barns individuella behov ofta får stå åt sidan för planerade gruppaktiviteter. Studien visar också hur olika rum i förskolan – i synnerhet korridoren, klassrummet och lekplatsen – härbärgerar olika förväntningar och normer på barn och vuxna som ofta tar sig i uttryck i kroppsligstyrning. Samtidigt visar våra observationer hur barn och vuxna identifierar mellanrum i förskolans tidsliga och rumsliga struktur och utvecklar strategier för att kringgå styrning och istället omförhandla förskolans verksamhet och skapa egna aktiviteter inom institutionens ramar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 62
Language eng (iso)
Subject time
space
discipline
Brazil
routines
preschool
environments
Handle http://hdl.handle.net/2043/19478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics