Samråd och samtal som demokratisk förankring i planprocessen - en studie av samrådets och dialogprocessers roll sett av planerare i kommunal verksamhet

DSpace Repository

Samråd och samtal som demokratisk förankring i planprocessen - en studie av samrådets och dialogprocessers roll sett av planerare i kommunal verksamhet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samråd och samtal som demokratisk förankring i planprocessen - en studie av samrådets och dialogprocessers roll sett av planerare i kommunal verksamhet
Author Hansson, Måns ; Ingemansson, Christofer
Date 2015
English abstract
Citizen Consultation and Deliberation as Democratic Justification in the City Planning Process - a study of the views of city planners on the role of citizen consultation and deliberation
Swedish abstract
Denna studie undersöker samrådsprocessen i kommunal planering relaterat till samtal och demokratiska principer. Utgångspunkten är hur synen på samrådsprocessen är bland planerare för att få en upplevelse av hur samrådets roll kan ses i dagens stadsplanering. Denna syn jämför vi sedan med hur samrådets roll är tänkt att vara. Vi relaterar i denna studie till deliberativ demokratiteori om hur deltagande, samtal och medbestämmande bör se ut i planeringsprocessen. Denna studies syfte begränsas till att utreda vilken roll samrådet har i en demokratisk kontext i dagens svenska stadsplanering. För att ta reda på detta har vi sökt svar på följande forskningsfrågor: 1. Vilken formell roll har samrådet i stadsplaneringen ur ett juridiskt och planeringsstrukturellt perspektiv? 2. Hur ser den deliberativa demokratiteorin på kommunikationens roll för demokratiskt medborgardeltagande? 3. Hur är synen på samrådet som demokratiskt verktyg bland planerare? 4. I vilken utsträckning överensstämmer planerares syn på samrådet med lagstiftarnas syn på samrådet och deliberativ demokratiteoris principer om kommunikationens och samtalets roll för demokratisk förankring?
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Samråd
Deliberation
Deliberativ demokrati
Samtal
Stadsplanering
Demokrati
Demokratiteori
Planeringsprocess
PBL
Plan- och bygglagen
Representativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics