Elevers upplevelser av ett museum som lärandemiljö - en kvalitativ studie på Malmö Muséer

DSpace Repository

Elevers upplevelser av ett museum som lärandemiljö - en kvalitativ studie på Malmö Muséer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelser av ett museum som lärandemiljö - en kvalitativ studie på Malmö Muséer
Author Bergendorff, Anna ; Klein, Anna
Date 2015
Swedish abstract
I denna kvalitativa undersökning är syftet att undersöka om och hur ett museibesök kan utgöra en lärandemiljö inom naturvetenskap i grundskolans F-3 samt hur elever upplever denna lärandemiljö, där intervju och observation har använts som metod. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärandet sker i autentiska situationer där stor vikt läggs vid sinnliga upplevelser. Då vi upplever att många studier kring utomhuspedagogik utgår från ett lärarperspektiv, har vi i denna studie valt att i huvudsak utgå från ett elevperspektiv. Undersökningen tar sin teoretiska ansats i teoretikerna John Dewey och Lev Vygotskij. I resultatet framgår det att eleverna tycker att de fick röra sig mer fritt på muséet samtidigt som några tycker att besöket blev rörigt. Många elever tycker att de stora uppstoppade djuren gjorde störst intryck på dem. Vi ser flera didaktiska fördelar med muséet där sinnena, platsen och verklighetsanknytning har betydelse för elevernas upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Elever
Grundskolan
Museum
Upplevelse
Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/19552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics