CSR, Glocalisation and Football

DSpace Repository

CSR, Glocalisation and Football

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title CSR, Glocalisation and Football
Author Rosell, Nathanael Tim
Date 2015
English abstract
Abstract Keywords: Globalisation, Americanisation, Europeanisation, Glocalisation and CSR Author: Tim Nathanael Rosell Supervisors: Bo Carlsson and Gun Normark Title: CSR, Glocalisation and Football - A comparison between American and Swedish football Problem: In the restricted Swedish Sports model, clubs in Sweden aims attract sponsors, create revenue and gain an advantage over their competitors. The problem is finding an economic governance method compatible with the internal legislative system. Purpose: The purpose is to illuminate globalisation processes in football and investigate the concept of CSR in the context of Seattle Sounders and Djurgården IF. Method: This thesis adopts a hermeneutical shoulder via a deductive approach. Thus, a literature review provides the basal understanding of the subject and two case studies treat the theoretical framework. The two case studies, Djurgården IF and Seattle Sounders, contextualise and treat the various concepts presented. Conclusion: Although Djurgården IF and Seattle Sounders have different challenges regarding legislations, organisational structures and capital, they recognise the importance of CSR. Furthermore, the case studies showed that the notion of CSR is glocalised and that Americanisation is not a one-way process
Swedish abstract
Abstrakt Nyckelord: Globalisering, Amerikanisering, Europanisering, Glokalisering och CSR Författare: Tim Nathanael Rosell Handledare: Bo Carlsson och Gun Normark Titel: CSR, Glokalisering och Fotboll – En jämförelse mellan amerikansk och svensk fotboll. Problem: I den begränsade svenska sport modellen söker klubbar att attrahera sponsorer, skapa intäkter och vinna fördelar över sina konkurrenter. Problemet är att hitta en ekonomistyrningsmetod kompatibel med det interna regelverket. Syfte: Syftet är att belysa gloaliseringsprocesser inom fotboll och undersöka CSR konceptet i kontexten av Seattle Sounders och Djurgården IF. Metod: Den här uppsatsen antar en hermeneutisk ansats via en deduktiv tillvägagångssätt. Således ger litteraturgenomgången en grundläggande förståelse för ämnet, där två fallstudier behandlar det teoretiska ramverket. Fallstudierna med Djurgården IF och Seattle Sounders kontextualiserar och behandlar de diverse begrepp som presenteras. Slutsats: Även fast Djurgården IF och Seattle Sounders har olika utmaningar gällande regelverk, organisatoriska strukturer och kapital medger de vikten av CSR. Vidare visar fallstudierna att CSR är glokaliserat och att amerikanisering inte är en envägs process.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 75
Language eng (iso)
Subject CSR
Glocalisation
Football
Djurgårdens IF
Seattle Sounders
Handle http://hdl.handle.net/2043/19556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics