Bygg och konstruktion som inspirationskälla för barns kreativitet, lek och lärande

DSpace Repository

Bygg och konstruktion som inspirationskälla för barns kreativitet, lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Bygg och konstruktion som inspirationskälla för barns kreativitet, lek och lärande
Author Cibo, Elvira
Date 2015
Swedish abstract
Läroplanen för förskola Lpfö 98 (reviderad 2010) ställer krav på förskolan att den ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Studiens syfte är att bidra med kunskap om bygg- och konstruktions innebörd för barns kreativitet, lek och lärande genom att beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar. Utöver detta är syftet att studera om i vilken utsträckning bygg och konstruktion kan ses som ett pedagogiskt redskap. Empiriska materialet består av intervjuer och observationer som genomfördes på en förskola som arbetar efter Reggio Emilia-filosofin. Det centrala begreppet bygg och konstruktion belysas utifrån sociokulturellt perspektiv där materialet ses som ett redskap som öppnar möjligheter till barns kreativitet, lek och lärande samt ser konstruktion som en process där barnen producerar eller skapar något nytt. Medan kreativitet ses som processer mellan barn och material genom vilken barnen lär sig något nytt där kreativitet, lek och lärande sätts i ett sammanhang. Respondenterna anser att den viktigaste aspekten för barns kreativitet, lek och lärande är att öppna möjligheter för barnen att utforska bygg- och konstruktionsmiljöer genom att pedagoger organiserar bygg- och konstruktionsmiljöer för att dessa ska vara tillgängliga för barnen. Det framkom att materialet är den tredje komponenten i barnets inlärningsprocesser tillsammans med pedagogen. De utrycker också att lek och lärande går hand i hand. Det framgår också att barnen leker hela tiden och genom leken lär de sig, samtidigt kommer barns kreativitet fram. Resultatet visar att bygg- och konstruktionsmiljön ses som en inspirationskälla för barns kreativitet, lek och lärande. Resultatet visar dessutom att barnen kommunicerar och interagerar med bygg- och konstruktionsmaterial ständigt och att bygg- och konstruktionsmaterial sätter igång barns kreativitet lek och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject bygg, förskola, konstruktion, kreativitet, lek och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/19558 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics