Ökad kunskap om gröna tak

DSpace Repository

Ökad kunskap om gröna tak

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ökad kunskap om gröna tak
Author Nelin, Nicole ; Roth, Susanne
Date 2015
English abstract
The purpose of this essay is to analyse the advantages and disadvantages of green roofs. We also investigate which factors that are the most important when choosing between green roofs and other roofing materials. That is why we found it interesting to compare green roofs to felted roofs. To see what the differences are between these roofing materials both from a costefficiency and a stormwater management perspective. We wanted to see if green roofs are more cost-effective to use in long term since felted roofs are cheaper but only has a lifespan about half as long as the green roofs. Considering this along with the advantages and disadvantages of the different roofing materials it is clear that extensive green roofs has comparable material and assembly costs to felted roofs in a 40-year period. The differences between green roofs and felted roofs in stormwater management was examined by calculating if the waterflow in a given area can be reduced if green roofs were to replace all the roofs. These calculations showed that the stormwater flow from the roofs would lessen significantly when replaced. Calculations for how long it can rain before green roofs are water-saturated showed that with a consistent rain with a predefined intensity it would take several hours for green roofs to reach water-saturation. To investigate which advantages and disadvantages that are the most important to the Swedish building industry when choosing between green roofs and other roofing materials, a questionnaire with multiple-answer questions was drawn up. The results showed that the greater costs of green roofs and shortage of knowledge is the first and second most common reasons why the industry refrains from them. The most common reasons to choose green roofs was its ability to reduce and delay the stormwater flow and its esthetical value.
Swedish abstract
Omvärlden blir allt mer medveten om konsekvenserna av vår påverkan på miljön och vikten av miljöförbättrande åtgärder samtidigt som den ekonomiska faktorn ofta väger tungt och är styrande vid val av takbeläggningar. Många myter existerar idag om gröna tak och vi hoppas med detta examensarbete kunna avfärda en del av dem. Syftet med examensarbetet var att analysera de olika för- och nackdelarna hos gröna tak. Detta utfördes bland annat genom en jämförelse mellan gröna tak och papptak med fokus på kostnader för material och montering samt genom att undersöka skillnaden mellan takbeläggningarnas effekter på dagvattenflödet. Vid kostnadsberäkningarna jämfördes totalkostnaderna mot fördelarna och nackdelarna hos de olika takbeläggningarna. Dagvattenberäkningarna utfördes med översiktliga handberäkningar med rationella metoden. Ett av målen med examensarbetet var även att undersöka vilka av de gröna takens för- och nackdelar som utgör betydande faktorer vid val av gröna tak eller då man väljer att avstå från dessa. En enkätundersökning med flervalsfrågor användes för att undersöka detta. Det är allmänt känt att papptak kostar betydligt mindre i inköp och montering än gröna tak. Många är dock inte medvetna om att ett papptaks livslängd är ungefär hälften av vad ett grönt tak kan uppnå. Med kostnaderna för material och montering och med hänsyn till takbeläggningarnas för- och nackdelar blir det gröna taket endast ett fåtal procent dyrare än ett papptak. Detta sett ur ett 40-årsperspektiv. Även i enkätundersökningen blev det tydligt att få personer inom byggbranschen är medvetna om den stora fördelen med de gröna takens långa livslängd. Det var endast ett fåtal som ansåg att detta var en viktig anledning till att välja gröna tak. I enkätundersökningen kan man se att den främsta anledningen till att många väljer bort gröna tak som takbeläggning var den dyra inköps- och monteringskostnaden. Brist på kunskap var dessutom den andra största anledningen till att gröna tak väljs bort. Den största anledningen till att man istället valde att anlägga gröna tak var fördelen med takets reducering och fördröjning av dagvatten. Dagvattenberäkningarna som utfördes visade att avrinningen tydligt hade minskas från taken i det givna referensområdet om de anlagts med extensiva eller semi-intensiva gröna tak. Även det totala dagvattenflödet i referensområdet skulle minskas påtagligt. Vattenmättnaden hos gröna tak undersöktes vid ett 10-årsregn med en hög intensitet vilket visade att det skulle ta flera timmar för ett extensivt respektive semi-intensivt grönt tak med given takarea att uppnå vattenmättnad. Med detta examensarbete hoppas vi bland annat kunna förmedla till byggbranschen att det är viktigt att se takbeläggningen ur ett längre perspektiv. En på kort sikt dyr lösning kan löna sig om man ser till de gynnsamma effekter en dyrare lösning kan ha över en längre period.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 66
Language swe (iso)
Subject Gröna tak
Kunskap
Dagvatten
Takbeläggning
Kostnadseffektivitet
Byggbranschens åsikter
Miljö
Papptak
Handle http://hdl.handle.net/2043/19609 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics