"Det är en väldigt svår fråga". En studie om etiska förhållningssätt i arbetet med socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

DSpace Repository

"Det är en väldigt svår fråga". En studie om etiska förhållningssätt i arbetet med socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Details

Files for download
Icon
C-uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det är en väldigt svår fråga". En studie om etiska förhållningssätt i arbetet med socialt utsatta EU-medborgare i Malmö
Author Linda, Åkesson
Date 2015
English abstract
Since 2013 there’s been a distinct increase in the number of foreign EU citizens living in subpar conditions in Malmö. The purpose of this study is to seek understanding of how different actors are reasoning on the question of ethical approaches in working with socially vulnerable EU citizens in Malmö. Current legislation shows that EU citizens have no legal rights to social welfare in Sweden, which has given rise to questions about how Malmö should behave towards the group when it’s in need of social intervention. The previous research points to a shift in social work from state to NGOs and that the state is often handing over the responsibility of EU citizens to their homeland. In the study, a representative from the Malmö and individuals who represent civil society organizations that comes into contact with socially vulnerable EU citizens in their daily work were interviewed. The informants have answered questions and reasoning about the ethical approaches, responsibilities, the underlying factors in EU citizen’s situation and the continued work with the group. The theoretical framework underlying the analysis of empirical data was consequentialism. My results demonstrate the complexity of ethical approaches and responsibilities towards the group. It also shows that the informants think the main underlying factor for the EU citizens situation are antigypsyism in their home country. The results show that there is a desire to support but also a requirement for increased knowledge and ethical guidance on how and to what extent social work with this group should progress.
Swedish abstract
Sedan 2013 har det gått att urskilja en ökning av utländska EU-medborgare i Malmö lever under undermåliga levnadsvillkor. Syftet med denna studie är att söka förståelse i hur olika aktörer resonerar i frågan om etiska förhållningssätt i arbetet med socialt utsatta EU-medborgare i Malmö. Rådande lagstiftning visar att EU-medborgare saknar juridiska rättigheter till social välfärd i Sverige vilket gett upphov till frågor om hur Malmö stad ska förhålla sig gentemot gruppen då den är i behov av sociala insatser. Den tidigare forskningen pekar på en förskjutning av sociala insatser från stat till frivilligorganisationer och i frågan om vem som ansvarar över EU-medborgare flyttar staten ofta över ansvarsfrågan på hemlandet. I studien har en representant från Malmö stad samt individer som representerar organisationer i civilsamhället och kommer i kontakt med socialt utsatta EU-medborgare i sitt arbete intervjuats. Informanterna har besvarat frågor och resonerat kring etiska förhållningssätt, ansvarsfördelning, bakgrundsfaktorer i EU-medborgarnas situation samt det fortsatta arbetet med gruppen. Den teoretiska referensram som låg till grund för analysen av empirin var konsekvensetik. Studiens resultat visar på komplexitet i frågan om etiska förhållningssätt och ansvarsfördelning gentemot gruppen. Det framkommer även att informanterna upplever att den största bakomliggande faktorn i EU-medborgarnas situation är antiziganismen i hemlandet. Inför det framtida sociala arbetet med gruppen visar resultatet att det föreligger en önskan om att stödja gruppen. Men även ett behov av ökad kunskap och etisk vägledning för hur och i vilken omfattning arbetet ska fortlöpa.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject EU-medborgare
Etik
Antiziganismen
Kommun
Civilsamhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/19650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics