Barndelaktighet, en kollos på lerfötter. En kvalitativ studie om socialsekreterarnas syn på barns rätt och möjlighet till delaktighet i enlighet med barnkonventionen

DSpace Repository

Barndelaktighet, en kollos på lerfötter. En kvalitativ studie om socialsekreterarnas syn på barns rätt och möjlighet till delaktighet i enlighet med barnkonventionen

Details

Files for download
Icon
Barndelaktighet
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barndelaktighet, en kollos på lerfötter. En kvalitativ studie om socialsekreterarnas syn på barns rätt och möjlighet till delaktighet i enlighet med barnkonventionen
Author Dodig, Anita ; Durakovic, Mersiha
Date 2015
English abstract
CHILDREN’S PARTICIPATION A COLOSSUS ON THE FEET OF CLAY A QUALITATIVE STUDY OF CHILD WELFARE SOCIAL WORKERS VIEWS ON THE RIGHT AND OPPORTUNITIES OF A CHILD TO PARTICIPATION IN ACCORDANCE WITH CRC ANITA DODIG MERSIHA DURAKOVIC Dodig, A. & Durakovic, M. Children’s Participation, A Colossus on the Feet of Clay. A Qualitative Study of Child Welfare Social Workers Views on Rights and Opportunities of a Child to Participation in Accordance with CRC. Degree project in social work 15/30 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of social work. 2015. This study aims to investigate the child welfare social workers perceptions and attitudes towards a child’s right to participation in accordance with the intentions of the CRC. The aim is to explore how children's participation is perceived and defined, how does it relate to the principle of the child’s best interest and work based on the child's perspective, as well as which factors affect a child's right and opportunity to participate. The study is based on a qualitative research approach in which empirical data were obtained through semi-structured interviews with seven social workers at three social service authorities in Malmö municipality. As a theoretical framework for this study, a Shier’s model of child participation in decision-making and when appropriate attachment theory are used. The result shows that child participation within the investigated social-service authorities hardly corresponds to level three in Shier’s child participation model i.e. CRC's intentions. This is due to some obstructive attitudes of social workers linked to a view of children as vulnerable and in need of adult protection, which leads to situation in which child's right to participation is often restricted due to the consideration of the protective aspects and possible risks for a child. The largest obstacles, according to social workers, relate though to organizational conditions such as an excessive workload, increasing of administrative tasks, and chronic lack of time and resources. These obstacles prevent the creating and maintaining of trusting relationships between children and social workers, which is a basic prerequisite for effective child participation. The conclusion is that child participation agenda today appears to be a colossus on the feet of clay not capable of carrying deprived children towards the future where their participation rights are affirmed, further developed, and gain meaning in the eyes of children. Keywords: attachment, child convention, children`s participation, children looked after, child’s perspective, social work, social workers.
Swedish abstract
BARNDELAKTIGHET EN KOLOSS PÅ LERFÖTTER EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALSEKRETERARNAS SYN PÅ BARNS RÄTT OCH MÖJLIGHET TILL DELAKTIGHET I ENLIGHET MED BARNKONVENTIONEN ANITA DODIG MERSIHA DURAKOVIC Dodig, A. & Durakovic, M. Barndelaktighet, en kollos på lerfötter. En kvalitativ studie om socialsekreterarnas syn på barns rätt och möjlighet till delaktighet i enlighet med barnkonventionen. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2015. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterarnas uppfattningar om och inställningar till barnets rätt till delaktighet i enlighet med barnkonventionens intentioner. Ambitionen är att undersöka hur barndelaktigheten uppfattas och definieras, hur den förhåller sig till principen om barnets bästa och arbete utifrån barnperspektiv, samt vilka faktorer som påverkar barnets rätt och möjlighet till delaktighet. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där empirin har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med sju informanter som vid tre olika förvaltningar inom Malmö stads socialtjänst på olika sätt arbetar med barn. Som teoretisk ram för denna studie används Shiers barndelaktighetsmodell och i lämpliga delar anknytningsteorin. Studiens resultat visar att barndelaktigheten inom de undersökta socialtjänstens verksamheter knappt motsvarar nivå tre i Shiers barndelaktighetsmodell det vill säga barnkonventionens intentioner. Detta till följd av vissa hindrande attityder hos socialsekreterare med koppling till en syn på barn som mycket sårbara och i behov av vuxnas skydd vilket medför att barnets rätt till delaktighet ofta blir inskränkt till följd av hänsynstagandet till skyddsaspekten och möjliga risker. Det största hindret för barndelaktighet finns dock i de bristande organisatoriska förutsättningarna i form av en alltför stor arbetsbörda, ökad fokus på administrativa uppgifter, samt en kronisk brist på tid och resurser. Detta är något som omöjliggör skapande och upprätthållande av tillitsfulla relationer mellan barn och socialsekreterare vilket är en grundläggande förutsättning för en effektiv barn-delaktighet. Huvudslutsatsen är att barndelaktighetsagenda idag förefaller vara en koloss på lerfötter som inte förmår bära utsatta barn mot en framtid där deras rättigheter bejakas, vidareutvecklas och delaktigheten har en mening i barns ögon. Nyckelord: anknytning, barnets bästa, barndelaktighet, barnperspektiv, barnkonvention, socialt arbete, socialsekreterare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject anknytning
barnets bästa
barndelaktighet
barnperspektiv
barnkonvention
socialt arbete
socialsekreterare
Handle http://hdl.handle.net/2043/19664 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics