Debut av cannabis efter 18 års ålder : en studie baserad på undersökningen Narkotikabruket i Sverige

DSpace Repository

Debut av cannabis efter 18 års ålder : en studie baserad på undersökningen Narkotikabruket i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Debut av cannabis efter 18 års ålder : en studie baserad på undersökningen Narkotikabruket i Sverige
Author Berglund, Mats ; Andersson, Claes
Date 2015
English abstract
Med hänvisning till CANs skolundersökningar kan det konstateras att användande av narkotika och cannabis generellt har ökat från 1989 till 2013. Denna ökning gäller alla regioner i Sverige och oavsett var i landet man bor så följs upp- och nedgångar i drogvanorna i stor del åt. Under åren 2012–2014 användes mest cannabis i Stockholm och Malmö och minst i Glesbygden. Det förelåg inte skillnader mellan cannabisanvändande och betyg eller föräldrarnas utbildningsnivå. Resultat från den europeiska ESPAD-skolstudien visade en ökning av cannabisanvändande fram till 2003 med något lägre nivåer 2007 och 2011. Cannabisanvändandet i Sverige var lägre eller mycket lägre än i de flesta andra länder. När det gäller primärprevention av cannabisanvändande har en nyligen publicerad systematisk litteraturgenomgång av tillgänglig forskning dragit slutsatsen att många men inte alla studier har signifikant positiva effekter, men att effektstorlekarna är i regel små eller triviala. Högst effektstorlek återfinns i generella multimodala program riktade till gruppen 10–13 år, som inte leds av ungdomarnas ordinarie lärare, och som innehåller högst 10 sessioner samt en s k boostersession för att förstärka effekten. För behandling av missbruk eller beroende av cannabis rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention med tillägg av motiverande samtal eller Motivational Enhancement Therapy (MET) som är en särskild kombination av bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal. När det gäller den legalisering av cannabis som genomförts i USA sammanfattas dels ett kritiskt ställningstagande inklusive därpå nödvändiga rekommendationer som har publicerats av American Academy of Pediatrics (AAP) och som är den ledande vetenskapliga organisationen för barnläkare i USA. Avslutningsvis presenteras en nyligen presenterad analys från en svensk-amerikansk studie som studerat effekter av legalisering av cannabis i delstaten Washington och som visar att tillgängligheten inte har förändrats men att det finns en tendens (p=0,08) till ökad konsumtion av cannabis till följd av legaliseringen samt att pojkar anser att kontinuerligt användande av cannabis till följd av legaliseringen innebär mindre risk.
Publisher Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Host/Issue Slutrapport Trestad2;
ISBN 979-91-87099-13-7
Pages 12-26
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics