Grönytans roll i den täta staden: En studie om planering för välbefinnande och ekosystemtjänster

DSpace Repository

Grönytans roll i den täta staden: En studie om planering för välbefinnande och ekosystemtjänster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Grönytans roll i den täta staden: En studie om planering för välbefinnande och ekosystemtjänster
Author Tufvesson, David ; Saarela, Linnea
Date 2015
English abstract
Ecological, social and economic aspects must be considered simultaneously in order to promote sustainable urban development. A sustainable city must be able to ensure the human needs and offer a high quality of life, and the understanding of how the city affects people is important. The need of strategically planned urban green spaces for human well-being increases with the prevailing urban densification. Important values that are essential for a sustainable city and it´s citizens, risk being lost unless the knowledge and understanding of the values that urban green spaces possesses are identified. Research in the environmental psychology have found links between human health and her surroundings, especially linked to her need for natural environments that enables recovery and stress reduction. This research is particularly interesting in an urban environment perspective, since urban environments tend to be stressful for citizens. This knowledge is essential for the spatial planning in order to create key qualities in urban green spaces that promotes public well-being. Urban green spaces can also enable several ecosystem services. They give us our basic needs such as food, clean water and air, but ecosystem services can also contribute to a better urban environment and thus increase the quality of life for citizens. If strategically planned and deliberate, the urban green spaces is multifunctional and able to meet different ecosystem services simultaneously. It allows pollination, temperature and water control as well as recreation. To meet these challenges planning tools for urban green spaces have been developed and in many ways it´s up to these tools to ensure that key qualities of urban green spaces occurs. The purpose of this thesis is to clarify the concepts of ecosystem services and well-being and to present how these are linked in the urban environment. By studying the urban green spaces from a well-being and ecosystem services perspective, we intend to identify the urban green spaces multifunctionality from an ecological and social perspective. If urban green spaces can create the qualities that are demanded, they will attract people to the outdoors, and allow for recovery and physical activity. This study shows that these qualities can be achieved through a strategic planning but the Swedish planning tools that deal with urban green spaces are in many ways inadequate to achieve these ends. The analysis examines how the eight park characteristics are represented in the biotope area factors of Norra Djurgården and Miljöbyggprogram SYD. The eight park characteristics are developed by researchers at the Swedish University of Agricultural Sciences to show the social qualities in urban green spaces. This analysis revealed weaknesses in the planning tools, regarding how they where able to ensure the apperence of social qualities. The greatest flaws to ensure the eight characters was found in Miljöbyggprogram SYD that didn´t contain any specific social factors. Furthermore, planning based on the eight park characteristics can fulfill both human well-being aswell as important ecosystem services. At the end of this thesis a project proposal is presented on how Miljöbyggprogram SYD can be developed more successful to ensure qualities based on the eight park characteristics, and thus become better able to ensure human well-being and the actual use of an urban green space.
Swedish abstract
En hållbar stad bör säkerställa människans behov och livskvalitet, förståelsen för hur staden som omgivning påverkar människan är därför viktig. Att strategiskt planera grönytor för människans välbefinnande växer i takt med städernas rådande förtätning, som ofta leder till att grönytor planeras bort och blir allt mindre och mindre. Viktiga värden som är väsentliga för en hållbar stad och dess invånare, riskerar att gå förlorade om inte kunskapen och förståelsen för grönytornas värden synliggörs. Forskning inom den tvärvetenskapliga miljöpsykologin har sedan årtionden tillbaka funnit kopplingar mellan människans hälsa och hennes omgivning, särskilt med koppling till hennes behov av naturmiljöer för återhämtning av koncentrationsförmågan och stressreduktion. Denna forskning är särskilt intressant att studera med en koppling till stadsmiljön eftersom denna miljö tenderar att verka stressande för sina invånare. Det är en kunskap som är väsentligt att känna till vid fysisk planering för att kunna skapa kvalitéer som människan behöver för sitt välbefinnande. Förutom att de urbana grönytorna kan verka positivt för det mänskliga välbefinnandet kan grönytorna även uppfylla flera ekosystemtjänster samtidigt. Framförallt ger ekosystemtjänsterna oss livets grundläggande behov som mat, rent vatten och luft men deras många egenskaper kan även bidra till en bättre stadsmiljö och därmed öka livskvalitén för medborgarna. Den urbana grönskan är mångfunktionell och kan således uppfylla flera olika ekosystemtjänster samtidigt om den planeras rätt och medvetet, det är i mångt och mycket upp till planeringsverktygen att ta hand om dessa utmaningar. Detta arbete syftar till att tydliggöra begreppen ekosystemtjänster och välbefinnande samt att visa hur dessa är kopplade med varandra i den urbana miljön. Genom att studera stadens grönytor genom både ett välbefinnande- och ekosystemtjänstperspektiv ämnar vi att synliggöra grönytornas mångfunktionalitet ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv. Om urbana grönområden utformas på ett medvetet sätt så att de får kvalitéer som efterfrågas, lockar de människor till utevistelse och möjliggör för återhämtning och fysisk aktivitet. Detta arbete visar att kvalitéer för människans välbefinnande kan uppnås genom en strategisk planering men de planeringsverktyg som behandlar urbana grönska är på många sätt otillräckliga i detta avseende. Detta går att konstatera utifrån arbetets analys som undersöker hur väl de åtta karaktärerna finns representerade i Norra Djurgårdsstadens och Miljöbyggprogram SYDs grönytefaktormodeller. De åtta karaktärerna är framtagna av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet för att visa sociala värden och genom att analysera planeringsverktygen utifrån dessa karaktärer framgick klara brister hos planeringsverktygen avseende att säkerställa dessa kvalitéer. Störst brister för att säkerställa de åtta karaktärerna hade Miljöbyggprogram SYD som inte innehåller några konkreta faktorer för sociala värden, vilket däremot Norra Djurgårdsstadens grönytefaktor gör i högre utsträckning. Vidare framgick det av analysen att planering utifrån de åtta karaktärerna kan premiera både det mänskliga välbefinnandet som flera viktiga ekosystemtjänster. Avslutningsvis mynnar detta arbete ut i ett projektförslag för hur Miljöbyggprogram SYD kan utvecklas för att säkerställa de kvalitéer som de åtta karaktärerna innehåller mer framgångsrikt och således bättre säkerställa det mänskliga välbefinnandet samt ett användande av platsen ifråga.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject Hållbar stadsutveckling
Välbefinnande
Ekosystemtjänster
Urban grönska
Mångfunktionella ytor
Strategisk planering
Grönytefaktorn
De åtta karaktärerna
Handle http://hdl.handle.net/2043/19730 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics