Effekten av presumtionshyror, en studie av Malmös bostadsmarknad 2004-2014

DSpace Repository

Effekten av presumtionshyror, en studie av Malmös bostadsmarknad 2004-2014

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekten av presumtionshyror, en studie av Malmös bostadsmarknad 2004-2014
Author Jonsson, Linda
Date 2015
Swedish abstract
Författare: Linda Jonsson Handledare: Helena Bohman Syfte: En lagförändring trädde i kraft år 2006 där möjlighet till presumtionshyror för nyproduktion infördes. Uppsatsens syfte är att se om och hur det har gett effekt på Malmös bostadsmarknad. Metod: Uppsatsen bygger på en enkätundersökning till hyresfastighetsföretag i Malmö samt på statistik från SCB. Tillsammans med studier av tidigare forskning och teorier ligger det till grund för slutsatserna kring hur möjligheten till presumtionshyror påverkat Malmös bostadsmarknad. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen bygger på teorier kring effekterna av hyresreglering och dess utfall både på marknaden i stort men också på just nyproduktion. Teorierna presenterar också hur effekterna skiljer sig åt för olika nivåer av hyresreglering. Resultat: Den sammanställda statistiken från SCB visar på korrelation mellan hyresutvecklingen för nyproduktion i Malmö och bostadsrättspriserna vilket tyder på att hyrorna för nyproduktion följer marknadens efterfrågan. Enligt hyresgästföreningen är det dock bara vid tre projekt som presumtionshyror använts i Malmö vilket tyder på att möjligheten till presumtionshyror inte påverkat marknaden i Malmö i någon större utsträckning. Istället kan korrelationen bero på att aktörerna i Malmö arbetat aktivt med att förbättra systemet för bruksvärdeshyror enligt den så kallade Malmö-modellen. De svar som inkommit från fastighetsföretagen på marknaden i Malmö visar att okunskapen kring presumtionshyror är relativt stor och att det föreligger andra problem kring nyproduktionen i Malmö. Bland annat uppges att betalningsviljan för de invånare som önskar att hyra lägenhet i Malmö är för låg och att hyresskillnaden mellan befintligt bestånd och nyproduktion är för stor men också att produktionskostnaderna är för höga till följd av fördyrande regelverk och särkrav. En anledning till de svaga effekterna av presumtionshyrorna kan också vara att lagen inte varit applicerbar under tillräckligt lång tid. Presumtionshyrornas utfall kan också ha påverkats negativt av att lagen infördes år 2006 då finanskrisen inträffade år 2008.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject bostadsmarknad
Malmö
presumtionshyror
hyresreglering
Handle http://hdl.handle.net/2043/19739 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics