Med mitt mått mätt : en studie kring examination av studentuppsatser på lärarutbildningen

DSpace Repository

Med mitt mått mätt : en studie kring examination av studentuppsatser på lärarutbildningen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Med mitt mått mätt : en studie kring examination av studentuppsatser på lärarutbildningen
Author Lundström, Mats
Date 2015
Swedish abstract
I den senaste utredningen kring lärarutbildningen - En hållbar lärarutbildning, (SOU 2008:109) betonades vikten av att lärarutbildningarna utbildar kring vetenskapliga och kritiska förhållningssätt. För att möta detta krav har i lärarutbildningen införts självständiga arbeten motsvarande 30 hp. Dessa självständiga arbeten nämns också av HSV som en faktor när kvaliteten på en utbildning ska granskas. Med mitt mått mätt är ett forskningsprojekt som undersöker hur examinatorer bedömer självständiga arbeten. I fokus ligger vilka kriterier som används vid bedömningen. Examinatorernas bakgrund i form av till exempel ämnesbakgrund och erfarenhet skulle kunna medföra att de uttrycker olikheter i hur en bra uppsats ser ut. Forskningsfrågor: 1. Vilka individuella kriterier använder examinatorer vid bedömning av självständiga arbeten? 2. Hur skiljer sig dessa kriterier inom olika ämneskulturer? 3. Hur skiljer sig dessa kriterier mellan noviser och experter? Sexton lärare på tre olika lärosäten intervjuades enskilt med hjälp av en kombination av e-scape-metod (Kimbell et al., 2009) och repgrid-teknik (Kelly, 1955). Dessutom genomfördes Q-metodenkäter (Stephenson, 1953) som besvarades av 67 examinatorer på 7 lärosäten (svarsfrekvens ca 40 %). Majoriteten av informanterna i enkäten kom från samma tre lärosäten som där intervjuerna gjordes. Kriterierna som framkom vid intervjuerna och som sedan användes i intervjuerna kategoriserades enligt kategorier som tidigare använts av HSV vid granskningar av examensarbeten. Resultatet visar att det är traditionella kriterier som koppling mellan syfte, teori och metod, underbyggda slutsatser, bearbetning och analys av empirin och undersökningsbart syfte som rankas högst. Kriterier som spännande, originalitet och svårighetsgrad rankas lägst. Kriteriet yrkesrelevans ansågs inte speciellt viktigt vilket väcker intresse med tanke på hur vikten av yrkesrelevans ofta betonas i olika texter kopplade till lärarutbildning. Den preliminära analysen tyder på att det inte är så stora skillnader avseende examinatorernas ämnesbakgrund eller erfarenhet i vilka kriterier de betonar som viktiga.
Link https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Dokument%2... (external link to publication)
Host/Issue Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts
Pages 25
Language swe (iso)
Subject självständigt arbete
lärarutbildning
ämneskultur
bedömning
examinator
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Dialogkonferens 2015, Pedagogisk forskning i Skåne, Malmö, 27 augusti ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20077 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Dialogkonferen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics