Systerstädernas cykelsatsningar: En analys av möjligheterna för ökad cykeltrafik i en sydskandinavisk kontext

DSpace Repository

Systerstädernas cykelsatsningar: En analys av möjligheterna för ökad cykeltrafik i en sydskandinavisk kontext

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Systerstädernas cykelsatsningar: En analys av möjligheterna för ökad cykeltrafik i en sydskandinavisk kontext
Author Roth, Andreas ; Nilsson, André
Date 2015
English abstract
In the sustainable planning paradigm, the bicycle is seen as playing an important role of combining effective, environmentally friendly, and space conserving transport to the compact city. Despite its overall positive effect on city life, many cities seem to struggle to achieve the goal of increased bicycle traffic. This study studies the similar strategies and efforts used by bicycle friendly European cities through current research literature, in order to analyze Malmö’s and Copenhagen’s efforts to increase their bicycle traffic. The goal of the study is to examine Malmö’s potential for increased bicycle traffic through Copenhagen’s bicycle planning strategies, and to get a deeper understanding of the challenge’s that may face the future field of bicycle planning. The study’s method starts in field studies of four bicycle friendly European cities. The compilation of the field studies identifies three bicycle planning strategies as mutual for all four cities. The mutual bicycle strategies are then used as a tool and benchmark for the analysis of Copenhagen´s and Malmoe´s municipal bicycle program. To understand the spatial relation between the cities bicycle strategies and the street network that they are supposed to be implemented in, a space syntax-analysis is performed. The results from the comparative analysis of the cities bicycle programs and the space syntax-analysis is then summarized and discussed. The result of the study identifies three crucial criteria’s that according to the study has a high possibility of affecting a city’s bicycle share. It also points to the importance of a well- developed bicycle infrastructure to achieve a higher level of competitiveness for the bicycle as a mode of transport. The study also highlights the socially balancing properties of the bicycle as a mode of transport, and the concern of losing these properties due to bicycle planning strategies that is starting to be adapted in order to attract people from more affluent social groups.
Swedish abstract
I det hållbara planeringsidealet anses cykeln vara en viktig del av en fungerande trafiklösning, trots detta tenderar många städer ha problem att uppnå deras egna mål för ökad cykeltrafik. Studien analyserar Malmös och Köpenhamns cykelplanering och cykelvägsstruktur utifrån aktuell cykeltrafikforskning, i syfte att undersöka vilka strategier och förutsättningar som städerna har gemensamt, och vad som skiljer dem åt. Målet för studien är att få svar på hur, och i vilken mån Malmös cykeltrafikandel kan öka utifrån Köpenhamns exempel, och att få en vidare förståelse för de utmaningar som den framtida cykelplaneringen står inför. Studiens metod tar ansats ur fältstudier av fyra cykelfrämjande städer i Europa. Sammanställningen av fältstudierna resulterar i att tre cykelstrategier identifieras som gemensamma för de fyra cykelfrämjande städerna. Därefter analyseras Köpenhamns och Malmös cykelprogram utifrån de tidigare nämnda cykelstrategierna. Analysen fastslår att Köpenhamn borde ses som en framstående cykelstad och möjliggör för en jämförande analys mellan Köpenhamns och Malmös cykelsatsningar. Den jämförande analysen mellan Köpenhamns och Malmös cykelsatsningar avslutas med en redovisning och tolkning av resultaten från analysen. För att kunna förstå cykelprogrammens spatiala relation till städerna de är tänkta att implementeras i används en space syntax-analys. Genom att undersöka satsningarnas rumsliga kontext i förhållande till det befintliga cykelvägsystemet kan en djupare förståelse för cykelsatsningarnas omfattning och orsak uppnås. Studiens resultat identifierar tre strategier som är direkt kopplade till andelen cykeltrafik i städer. Den fastställer även att trots cykelsatsningarnas övergripande likheter, skiljer implementeringen och omfattningen av dessa satsningar sig åt mellan Köpenhamn och Malmö. Infrastrukturens stora påverkan på cykelutvecklingen i stort framgår även det i studiens resultat. Studien visar även på hur de båda städernas cykelprogram förhåller sig till cykelns socialt utjämnande egenskaper. Resultatet visar att det finns indikationer från båda städernas framtida cykelplanering på att dessa utjämnande egenskaper har fått en lägre prioritering allt efter cykeltrafiken anpassas till starkare samhällsgrupper.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Sustainable mobility
Space syntax
Bicycle planning
Malmö
Copenhagen
Travel reduction strategies
Path dependency
Traffic calming
Push-pull
Connectivity
Integration
Handle http://hdl.handle.net/2043/20123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics