Same same, but different

DSpace Repository

Same same, but different

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Same same, but different
Author Danielsson, Petra
Date 2015
English abstract
The past year, food wastage caused due to fruits and vegetables with blemishes have been highlighted. The essay explores what designers can have in mind at preparation of sales messages, in which fruits and vegetables with abnormal forms are in focus. How will it communicate that there is a serious message and how to get consumers to be addressed by the content? What theoretical approaches can designers relate to while creating standard deviant ads, to inspire those who are potential consumers? The goal of the survey is that, based on rhetorical and semiotic theories and practices, is to find out if there are any similarities in the design of advertisements whose intention is to sell these commodities. To make the analysis as fair and indifferent as possible the material are from similar senders and medias. The result of the survey shows that there are a number of similarities in image usage, alongside that they want to contribute to a positive attitude towards the raw materials in question. In relation to the similarities, the study discusses whether my design project had benefited from undergoing a similar analysis during the final stage of the design process.
Swedish abstract
Det senaste året har matsvinn som orsakas på grund av att frukter och grönsaker med skönhetsfel slängs uppmärksammats. Uppsatsen undersöker vad man kan tänka på vid framställning av säljbudskap där frukter och grönsaker med abnorma former är i fokus. Hur kan det framgå att det är ett allvarligt budskap och hur får man konsumenter att tilltalas av innehållet? Vilka teoretiska utgångspunkter finns det för formgivandet av någonting normavvikande, för att inge förtroende hos de som är möjliga konsumenter? Målet med undersökningen är att, utifrån retoriska och semiotiska teorier och metoder, ta reda på om det finns några likheter i utformningen av annonser vars avsikt är att sälja dessa råvaror. För en så rättvis och likgiltig granskning som möjligt av analysmaterialet kommer annonserna från likartade avsändare och medier. Resultatet av undersökning visar att ett antal likheter finns i bildanvändningen, i takt med att de vill bidra till en positiv attityd gentemot råvarorna i fråga. I förhållande till dem resonerar jag kring huruvida mitt designprojekt hade gynnats av att genomgå en liknande analys i designprocessens slutskede.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Bildanvändning
Grafisk design
visuell retorik
Semiotik
Visuell Kommunikation
Matsvinn
Handle http://hdl.handle.net/2043/20126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics